Forside - Nyheter

Ambulerende stemmegivning

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan oppsøke et valglokale, kan etter søknad avgi stemme der de oppholder seg.

Forhåndsstemmemottak på Frogner

Forhåndsstemmer mottas i biblioteket på Frogner 26. august og 7. september.

Førstekandidatene til kommunestyrevalget 2015 presenterer seg

Hvem er partienes førstekandidater, hva står de for, hvorfor bør man stemme på nettopp dem?

Offentlig ettersyn av utbyggingsavtale for Linjekvartalet

Frist for merknader 02.10.2015. Miljø- og utviklingsutvalget har i møte 26.8.2015 vedtatt å legge forslag til utbyggingsavtale for Linjekvartalet ut til offentlig ettersyn.

Møllerhagan i Lørenfallet - det gis ikke tilslutning til oppstart av planarbeid

I miljø- og utviklingsutvalget 26.05.15 ble det ikke gitt tilslutning til at det startes arbeid med detaljregulering på Møllerhagan i Lørenfallet.

Fastsatt planprogram for ny togstasjon Rånåsfoss/Auli

I miljø- og utviklingsutvalget 26.05.15 ble det fastsatt planprogram for nytt stoppested Rånåsfoss/Auli med hjemmel i plan- og bygningsloven § 4-1.

Tilslutning til oppstart av planarbeid - utdaterte reguleringsplaner

I miljø og utviklingsutvalget 26.08.15 ble det gitt tilslutning til oppstart av arbeid med oppheving av utdaterte reguleringsplaner med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14.

Høring av forslag til mindre reguleringsendring - dagligvareforretning i Lørenfallet

Frist for merknader er 25. september 2015. Lørenfallet Eiendom AS har lagt frem mindre planendringer for dagligvareforretning i Lørenfallet.

Ausenfjellet - varsel om oppstart av reguleringsplan

Frist for merknader mandag 12. oktober 2015.
COWI AS på vegne av Bulk Eiendom Farex AS som forslagsstiller, varsler oppstart av detaljreguleringsplan og utbyggingsavtale, offentlig ettersyn av planprogram for Ausenfjellet næringsområde samt ny veiforbindelse til fv 171.

Frogner/Melvold skole: Nå er navnet klart

Frogner skole og kultursenter. Det blir det nye navnet på den nye 1-10 skolen på Frogner. 26. august inviterte ordfører Mona Granbakken Mangen til kake på byggeplassen for å markere det nye navnet sammen med virksomhetene som skal flytte inn fra neste år.

Deltagerne i introduksjonsprogrammet på Tusenfryd

Sørum Flyktningtjeneste tok med alle deltakere i introduksjonsprogrammet og barna deres på en morsom dag på Tusenfryd 14. august.

Fokus på alkohol og psykisk helse

I vår kommune er vi opptatt av å ta vare på alle. Derfor er kommunen i disse dager med i et viktig samarbeid om å ha fokus på alkohol og psykisk helse.

Partienes valgprogram til kommunestyrevalget 2015

Her legges partienes valgprogram ut de årene det er kommunestyrevalg.

Økt oppfølging av foreldre med vanskelig økonomi

Sørum kommune har økt satsning på barn og unges levekår og oppvekstbetingelser, og NAV Sørum ønsker å forbedre det helhetlige arbeidet rundt de familiene som av ulike grunner kommer i kontakt med NAV.

Servicelinjer i tillegg til rutebusser

Ruter tilbyr to servicelinjer i tillegg til vanlige rutebusser i Sørum kommune.

Valglistene til kommunestyrevalget 2015 i Sørum

De offisielle valglistene finner du her.

Styrket busstilbud i Sørum

Fra 16. august styrkes busstilbudet i Sørum med hele 285 nye avganger.

Forhåndsstemmegivningen til kommunestyre- og fylkestingsvalget

Forhåndsstemmer mottas i perioden mandag 10. august – fredag 11. september.

Gratis miljørådgivning for Vannområde Øyeren

Til gårdbrukere med arealer i Rømua sitt nedbørsfelt

Vannområde Øyeren tilbyr fra høsten 2015 gratis miljørådgivning i til gårdbrukere i Sørum og Trøgstad. For Sørum gjelder tilbudet gårdbrukere med arealer i Rømua sitt nedbørsfelt. Miljørådgivningen fokuserer på tiltak som begrenser avrenning og erosjon til Rømua og er finansiert med støtte fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Manntallet legges ut

Manntallet for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 i Sørum kommune ligger til offentlig ettersyn i Sørum rådhus fra 7. august. Du kan selv undersøke om du har stemmerett i Sørum.