Forside - Nyheter

Vi søker kommunalsjef for Miljø og samfunnsutvikling

Vi søker en utviklings- og driftsorientert leder med høyere utdannelse og relevant ledererfaring, som trives med å skape resultater gjennom en organisasjon med erfarne og motiverte medarbeidere. 

Varsel om oppstart av reguleringsplan og utbyggingsavtale for Smedstua næringsområde

Øvre Romerike Prosjektering AS har på vegne av Fauna Eiendom AS sendt varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan og utbyggingsavtale for nytt næringsområde på Smedstua ved Lindeberg.

Frist for innspill er 18. mars 2016.

Video fra kommunestyremøte 03.02.16

Se videoer over saker som ble behandlet i kommunestyret 3. februar 2016.

Varaordfører ble gitt permisjon, ny varaordfører er valgt

Varaordfører Anette Carnarius Elseth (FrP) er blitt ansatt som politisk rådgiver for justis- og beredskapsminister Anders Anundsen. Hun har takket ja til stillingen, og søker ett års permisjon fra varaordførervervet og sine øvrige verv som folkevalgt i Sørum.

Invitasjon til alle lag og foreninger i Sørum kommune om eventuell kommunesammenslåing

- I Sørum er det er rikt mangfold av frivillige organisasjoner, der din organisasjon/forening spiller en viktig rolle i vårt lokalsamfunn. Denne våren skal Sørum, Fet og Skedsmo forhandle om en eventuell kommunesammenslåing, da er det viktig for meg å høre hva som er viktig for deres organisasjon, sier ordfører Marianne Grimstad Hansen.

Kurs i vindusrestaurering

Riktig Restaurering Akershus arrangerer kurs i vindusrestaurering for huseiere

Sørum kommune trenger frisør til Sørum sykehjem

Frisøren får gratis tilgang til et frisørrom på Sørum sykehjem hvor hun/han tar i mot kundene. Frisøren blir ikke ansatt i kommunen, men kundene betaler for frisørtjenestene. Denne typen tjeneste kalles en tjenestekonsesjon.

Kommunereformen: Fortsetter arbeidet med intensjonsavtalen

Sørum, Fet og Skedsmo kommuner har startet arbeidet med å få på plass en intensjonsavtale.

Kommunereformen: Hva skjer videre?

Kommunestyrene i Sørum, Fet og Skedsmo er enige om at vi skal gå videre med forhandlinger om en eventuell kommunesammenslåing. Resultatet skal være klart sommeren 2016.

Ausenfjellet næringsområde - varsel om oppstart av reguleringsplan og utbyggingsavtale

Frist for merknader 26. februar 2016.
COWI AS på vegne av Bulk Eiendom Farex AS varsler om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan og utbyggingsavtale for Ausenfjellet næringsområde og tilhørende atkomstvei.

Nå er det hovedopptak til barnehagene

Søknadsfrist for hovedopptak er 28. februar hvert år, men det kan søkes om plass hele året. Søknad om plass i barnehage gjøres ved å fylle inn elektronisk søknadsskjema.

Endringer av faktura du får fra Sørum kommune

Fakturaer som tidligere ble utstedt fra Sørum kommunale eiendomsforetak KF og Sørum kommunalteknikk KF, vil nå bli utstedt fra Sørum kommune. Les hva endringene innebærer for deg.

Gebyrregulativ for plan, næring og byggesak

Saker som behandles hos avdelingen plan, næring og byggesak gebyrlegges i hht gebyrregulativ.

Video fra kommunestyremøtet 16.12.15

Her kan du se sakene som ble behandlet under årets siste kommunestyremøte.

Bedre læringsmiljø på skolene i Sørum

Elevene sier de opplever en klar fremgang i læringsmiljø og lærernes målrettede arbeid for økt læringskultur og støtte i skolene i Sørum.

Regjeringens minnemedalje til fire innbyggere i Sørum

Regjeringen har i forbindelse med frigjøringsjubileet laget en minnemedalje. "Regjeringens minnemedalje 1939-45" kan tildeles norske og utenlandske militære og sivile som anerkjennelse for innsats under andre verdenskrig. I Sørum tildeles medaljen til fire innbyggere av ordføreren i Sørum kommune 16. desember.

1700 deltok på Trygghetsuka: Våge å se, tørre å handle

Aurskog-Høland, Sørum og Fet kommuner har gjennomført «Trygghetsuka» om vold i nære relasjoner for å gi kunnskap og øke bevisstheten om temaet.

Lokalisering av ny jernbanestasjon på Rånåsfoss/Auli

Kommunestyret i Sørum har behandlet sak om lokaliseringsvalg av ny jernbanestasjon på Rånåsfoss/Auli. Sørum kommune anbefaler at alternativ Sandnes øst velges.

Flyktningtjenesten arbeider for bedre introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger

Sørum kommune er med i et effektiviseringsnettverk for introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger i regi av KS (Kommunenes Sentralforbund) og IMDi (Integrerings- og Mangfolds Direktoratet).