Rådmannens ledergruppe

Rådmannens ledergruppe består av tre kommunalsjefer, økonomisjef, HR-sjef og controller. Kommunalsjefene har rådmannens fullmakter innenfor sine ansvarsområder.

Siri Gauthun Kielland

Rådmann
Siri Gauthun Kielland

Rådmannen er den øverste administrative lederen i kommunen. Rådmannen har det overordnede ansvaret for å iverksette kommunestyrets vedtak og gjennomføre den daglige driften av kommunen. Pressebilder

Ivar Bø

Kommunalsjef for utdanning og oppvekst
Ivar Bø

Tjenesteområdet har ansvar for grunnskoler, kommunale barnehager, voksenopplæring, kulturskole, barn, unge og familie.

Kommunalsjef for kultur, helse og omsorg Bjørg Torill Madsen

Kommunalsjef for kultur, helse og omsorg
Bjørg Torill Madsen

Tjenesteområdet har ansvar for tildelingsenheten, hjemmebaserte tjenester, bo- og avlastingstjenester, institusjonsbaserte tjenester, levekår, NAV, kultur og nærmiljø.

Stein Kr

Økonomisjef
Stein Kristian Andersen

Monica Nordnes

HR-sjef
Monica Nordnes

Ansvarlig for organisasjon- og tjenesteutviklingsavdelingen.

Kommunalsjef for miljø og samfunnsutvikling

Stillingen er for tiden utlyst. Ansvarlig for plan, næring og byggesak, kommunaltekniske tjenester, eiendomsforvaltning og byggeprosjekter.

Mer om Rådmannens ledergruppe