15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare

Aktuelt

Flere tjenester flytter til Lillestrøm

Publisert 05. november 2019  | Oppdatert 21. november 2019

I løpet av november vil de fleste tjenestene som i dag holder til i Vektergården på Sørumsand flytte til ny lokalitet. Dette medfører redusert tjenestetilbud i flytteperioden og endret tjenestetilbud når flyttinga er gjennomført.

Informasjonsmøte om smarte energitiltak i boliger

Publisert 01. november 2019  | Oppdatert 01. november 2019

Velkommen til informasjonsmøte tirsdag 12. november i Skedsmo rådhus

Innsyn i plansaker og byggesaker

Publisert 11. september 2019  | Oppdatert 11. september 2019

Du kan nå søke opp på gårds- og bruksnummer og finne tilknyttede saker

Ausenfjellet II - adkomstveg - 2. gangs behandling, samt tilleggsutredninger for regulering av adkomstvegen

Publisert 27. juni 2019  | Oppdatert 27. juni 2019

Kommunestyret har i møte 12.06.2019 behandlet sak 74/19 - 2. gangsbehandling av adkomstveg til Ausenfjellet II næringsområde, samt sak 73/19 - tilleggsutredninger for regulering av adkomstveg til Ausenfjellet næringsområde

Ausenfjellet II næringsområde - 2. gangs behandling

Publisert 27. juni 2019  | Oppdatert 27. juni 2019

Kommunestyret har i møte 12.06.2019 behandlet sak 75/19. 2. gangsbehandling av Ausenfjellet II næringsområde

Kommunestyret har vedtatt områderegulering for Orderudjordet

Publisert 17. juni 2019  | Oppdatert 26. juni 2019

Kommunestyret vedtok i møte 12.06.2019, sak 71/19, områdereguleringsplan for Orderudjordet.

 

Vedtak av utbyggingsavtale for Orderudjordet

Publisert 17. juni 2019  | Oppdatert 26. juni 2019

Kommunestyret vedtok 12.06.2019, sak 72/19, utbyggingsavtale for Orderudjordet.

Kommunestyret har vedtatt temaplan for utforming og parkering

Publisert 17. juni 2019  | Oppdatert 17. juni 2019

Kommunestyret vedtok 12.06.2019, sak 56/19, temaplaner for utforming og parkering for Sørumsand.

Husebyjordet - offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan

Publisert 28. mai 2019  | Oppdatert 06. august 2019

Prosjektet legger til rette for inntil 85 nye boenheter, i form av konsentrert boligbebyggelse.
Frist for merknader er 10.07.2019.

Kommuneplanen 2019 - 2031 til sluttbehandling

Publisert 09. april 2019  | Oppdatert 09. mai 2019

Forslag til kommuneplan 2019 – 2031 har vært på høring, og kommer nå opp til sluttbehandling.

Høring av forslag til reguleringsplan for Rånåsfoss stasjon

Publisert 12. mars 2019  | Oppdatert 09. mai 2019
Frist for å sende inn høringssvar er utividet til 8.mai 2019.
Kommunen oppfordrer lag og organisasjoner, grunneiere og andre berørte til å sette seg inn i saken og komme med innspill og kommentarer til planforslaget. 

Endelig vedtak om grensejustering mellom Sørum og Nes

Publisert 13. desember 2018  | Oppdatert 13. desember 2018

Fylkesmannen har vedtatt at kommunegrensen mellom Nes kommune og den nye kommunen Lillestrøm (Skedsmo, Fet og Sørum) blir justert slik at områdene Neslerud og Simarud i dagens Sørum blir en del av Nes kommune fra 1. januar 2020.

Utbyggingsavtale for Hval søndre

Publisert 05. desember 2018  | Oppdatert 05. desember 2018

Forslag til utbyggingsavtale for Hval søndre ble godkjent av kommunestyret i møte 21.11.2018 sak 203/18

Planarbeid, omregulering og utvidelse av Esval massedeponi

Publisert 05. desember 2018  | Oppdatert 05. desember 2018

Sak om oppstart av planarbeid, omregulering og utvidelse av Esval massedeponi, er behandlet i miljø- og samfunnsutviklingsutvalget

Utvidet grensejustering mellom Sørum og Nes kommuner - kommunestyrebehandling

Publisert 03. desember 2018  | Oppdatert 03. desember 2018

Sørum kommune er positiv til at grensen mellom Nes og Sørum justeres i tråd med kartverkets forslag til grense

Oppstart av planarbeid for leilighetsbebyggelse i Industrivegen på Sørumsand

Publisert 24. september 2018  | Oppdatert 25. oktober 2018

Etablering av leilighetsbebyggelse i 3-4 etasjer - Industrivegen på Sørumsand.
Frist for merknader er 20. oktober 2018

Høring av supplerende kunnskapsgrunnlag for grensejustering i området Neslerud og Simarud

Publisert 19. september 2018  | Oppdatert 01. oktober 2018

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har lagt ut høringssak for å overføre et område ved Neslerud og Simarud i Sørum til Nes kommune, sammen med Rånåsfoss fra 1. januar 2020.
Frist for å sende inn merknad er onsdag 26. september 2018.

Skoglyfjellet sør - varsel om oppstart av reguleringsplan - Heiaterrassen

Publisert 03. august 2018  | Oppdatert 03. august 2018

Frist for merknader er innen 30. august 2018.
Hekseberg Terrasse AS varsler om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Skoglyfjellet sør.

Planprogram for Bjørkemoen massemottak og næringsområde er fastsatt

Publisert 25. juni 2018  | Oppdatert 25. juni 2018

Forslag til utbyggingsavtale - Hval søndre, legges ut til offentlig ettersyn

Publisert 01. juni 2018  | Oppdatert 14. august 2018

Sørum kommune og Frogner Prosjektutvikling AS har utarbeidet utbyggingsavtale. Formålet med avtalen er å gi utbygger forutberegnelighet. Frist 3.8.18.