Illustrasjonsfoto vedlikehold av vei

Arbeidene i Industrivegen fullføres mars 2017

I forbindelse med nytt renseanlegg arbeider nå Sørum kommune med å legge nye overføringsledninger i Industrivegen på Sørumsand. Dette har tatt lenger tid enn beregnet, og ny dato for ferdigstillelse er satt til mars 2017.

Årsaken til forsinkelsene er mangelfulle nedtegnelser av den tekniske infrastrukturen under bakken. For eksempel ligger det noen rør og kabler som ikke er markert riktig og må avdekkes manuelt. Dette forsinker dessverre arbeidet.

Mer om Vegbygging

Spørsmål og svar

Om Kommunalteknikk

Ansvarsområder

Kommunalteknikk skal forvalte kommunens tekniske infrastruktur og ivareta innbyggernes interesser vedrørende dette. I forvaltningsansvaret ligger det at foretaket skal drifte, vedlikeholde og om nødvendig oppgradere kommunens tekniske infrastruktur etter de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og tekniske normer.

Kommunalteknikk har ansvaret for:
​Kommunale veger
Vann og avløp
Renovasjon

Kontaktinformasjon

Postboks 113, 1921 Sørumsand
Sørumsandvegen 77, 1920 Sørumsand (Vektergården)
63 86 90 00
sorum.kommunalteknikk@sorum.kommune.no