03.07.2019 - 12:17: Problemer med sentralbordet
Illustrasjonsfoto eiendomsgrenser

Arealoverføring

Arealoverføring åpner for å overføre større arealer mellom to matrikkelenheter (eiendommer) enn hva som er mulig i form av grensejustering.

Eiendommene skal utgjøre et sammenhengende areal eller volum med det overførte arealet eller volumet. Arealoverføring er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.

Hvem kan søke?
Søknaden må være undertegnet av samtlige av de som står som eiere av de berørte matrikkelenhetene.

Søknaden skal inneholde:
Søknadsskjema.
Kart. Rekvirenten må tegne inn hvilke grenser som blir berørt ved arealoverføringen på kopi av målebrev/matrikkelbrev eller utsnitt av grunnkartet. Se: www.snrkart.no
Nabovarsel.

Saksgang og vilkår.
Vedtak om arealoverføring fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven, men en eventuell tillatelse må gis på at vilkår i matrikkelforskriften § 33 blir ivaretatt:

- Det må foreligge erklæring fra pantehaver om pantefrafall
- Erklæring om arealoverføring mellom registrerte eiere og festere
- Kjøpesum og verdi må fremgå på erklæringen for beregning av dokumentavgift
- Ved arealoverføring av landbruksjord må samtykke etter jordlova § 12 foreligge
- Konsesjon eller egenerklæring om konsesjonsfrihet
- Vilkår for sammenslåing av eiendommer må være tilstede

Er det behov for store transaksjoner og oppretting av dokumenter, kan det anbefales at partene lar seg bistå av en eiendomsmegler, advokat eller lignende.

Når tillatelse er gitt og eventuelle vilkår for tillatelsen er oppfylt, avholdes det en oppmålingsforretning hvor de nye grensene påvises og merkes.

Kommunen utsteder matrikkelbrev til rekvirentene når arealoverføringen er tinglyst.