15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare
Ausenfjellet II næringsområdet - illustrasjon planområdet

Ausenfjellet II næringsområde - 2. gangs behandling

Kommunestyret har i møte 12.06.2019 behandlet sak 75/19. 2. gangsbehandling av Ausenfjellet II næringsområde

Vedtak
Sørum kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14, reguleringsplan for Ausenfjellet II næringsområde med plankart datert 30.01.2018 og reguleringsbestemmelser datert 13.01.2017, revidert 14.05.2018.

Tretjerndalsvegen kan ikke benyttes som adkomstvei. Det stilles som rekkefølgekrav at det reguleres og etableres ny adkomstvei før utvidelse av nytt næringsområde kan påbegynnes.

Følgende endringer innarbeides i planen
Det skal være en vegetasjonsskjerm mot kulturlandskapet i nord. Plankartet endres ved at det legges inn en vegetasjonskjerm på 10 meter på BKB1 og BKB5 mot Tretjerndalsvegen. Byggegrensen flyttes tilsvarende. 

Ved planvedtaket oppheves overlappende deler av reguleringsplan 91, reguleringsplan for Ausenfjellet industriområde, vedtatt 2. mai 1990.

Les hele vedtaksdokumentet.

Vedtaket kan påklages til kommunen innen tre uker fra mottakelse av varslingsbrev. Brev er sendt berørte parter 18.06.2019.