Avsluttede høringer

Høring av forslag til forskrift om jakt og fangst av bever, samt forslag til endret forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr

Publisert 02. oktober 2018  | Oppdatert 31. oktober 2018

Sak 17/02689.
Frist for merknader er 30. oktober 2018.

Oppstart av planarbeid for leilighetsbebyggelse i Industrivegen på Sørumsand

Publisert 24. september 2018  | Oppdatert 25. oktober 2018

Etablering av leilighetsbebyggelse i 3-4 etasjer - Industrivegen på Sørumsand.
Frist for merknader er 20. oktober 2018

Høring av supplerende kunnskapsgrunnlag for grensejustering i området Neslerud og Simarud

Publisert 19. september 2018  | Oppdatert 01. oktober 2018

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har lagt ut høringssak for å overføre et område ved Neslerud og Simarud i Sørum til Nes kommune, sammen med Rånåsfoss fra 1. januar 2020.
Frist for å sende inn merknad er onsdag 26. september 2018.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Allevegen 1 på Lørenfallet

Publisert 19. juli 2018  | Oppdatert 13. september 2018

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbygging. Frist for å sende inn innspill er satt til 10.09.18. Kommunen oppfordrer lag og organisasjoner, grunneiere og andre berørte til å sette seg inn i saken og komme med innspill og kommentarer til planforslaget

Varsel om oppstart av detaljregulering for Bankgården og Sentrumsgården, og oppstart av forhandling om utbyggingsavtale

Publisert 26. juni 2018  | Oppdatert 13. september 2018

Frist for å sende inn innspill er 01.09.18. Kommunen oppfordrer lag og organisasjoner, grunneiere og andre berørte til å sette seg inn i saken og komme med innspill og kommentarer til planforslaget.

Offentlig ettersyn av kommuneplan 2019 - 2031 - arealdelen

Publisert 21. juni 2018  | Oppdatert 01. oktober 2018

Frist for merknader er 26.09.2018. Kommunestyret i Sørum kommune vedtok 13.06.2018 i sak 131/18 å legge forslag til kommuneplan 2019 – 2031 - arealdelen ut til offentlig ettersyn, jfr. plan- og bygningslovens § 11-14.

Høring av forslag til utbyggingsavtale Sennerudtoppen

Publisert 21. juni 2018  | Oppdatert 13. september 2018

Frist for å sende inn høringssvar er 1.9.2018

Forslag til utbyggingsavtale - Hval søndre, legges ut til offentlig ettersyn

Publisert 01. juni 2018  | Oppdatert 14. august 2018

Sørum kommune og Frogner Prosjektutvikling AS har utarbeidet utbyggingsavtale. Formålet med avtalen er å gi utbygger forutberegnelighet. Frist 3.8.18.

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Rånåsfoss stasjon

Publisert 30. mai 2018  | Oppdatert 26. juni 2018

Bane NOR varsler oppstart av arbeidet med detaljreguleringsplan for Rånåsfoss stasjonsområde. Arbeidet foregår i regi av Norconsult AS på oppdrag fra Bane NOR. Frist for å sende inn skriftlige innspill satt til er 15. juni 2018. Kommunen oppfordrer lag og organisasjoner, grunneiere og andre berørte til å sette seg inn i saken og komme med innspill og kommentarer til planforslaget.

Høring av planprogram og varsling av oppstart for reguleringsplan Bjørkemoen massemottak og næringsområde

Publisert 23. januar 2018  | Oppdatert 15. mars 2018

Frist for å sende inn høringssvar er 14.03.18. Kommunen oppfordrer lag og organisasjoner, grunneiere og andre berørte til å sette seg inn i saken og komme med innspill og kommentarer til planforslaget.

Høring av temaplaner for utforming og parkering i Sørumsand sentrum

Publisert 22. januar 2018  | Oppdatert 08. mars 2018

Frist for uttalelse er 02.03.18. Kommunen har i samarbeid med Rambøll utarbeidet to temaplaner for Sørumsand sentrum, én for utforming og én for parkering.

Begrenset høring av justert planforslag - ny adkomstveg til Ausenfjellet II næringsområde

Publisert 09. januar 2018  | Oppdatert 05. februar 2018

Frist for merknader til justert planforslag er 01.02.2018. Justert planforslag av reguleringsplan for ny adkomstveg til Ausenfjellet ll næringsområde er sendt ut på begrenset høring til nærmeste naboer

Smedstua - offentlig ettersyn av reguleringsplan for nytt næringsområde

Publisert 13. desember 2017  | Oppdatert 19. april 2018

Frist for merknad er 30.1.18. Nytt næringsområde på Smedstua - Frogner i Sørum.

Høring av utbyggingsavtale for Linjekvartalet II

Publisert 08. desember 2017  | Oppdatert 23. januar 2018

Frist for å sende inn høringssvar er 19.01.2018. Kommunen oppfordrer lag og organisasjoner, grunneiere og andre berørte til å sette seg inn i saken og komme med innspill og kommentarer til planforslaget.

Høring - forslag til endring i Sørum kommunes politivedtekter

Publisert 27. oktober 2017  | Oppdatert 16. januar 2018

Høringsfristen er 8. desember 2017.

Formannskapet har vedtatt å legge forslag til endring av Sørum kommunes politivedtekter ut på høring på Sørum kommunes hjemmesider i seks uker fra behandling i formannskapet.

Varsel om oppstart av reguleringplanarbeid for Husebyjordet

Publisert 23. oktober 2017  | Oppdatert 08. desember 2017

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for konsentrert boligbebyggelse. Det er foreløpig skissert ca. 85 boenheter i form av kjedede eneboliger, to-mannsboliger og rekkehus, med tilhørende private og felles uteoppholdsareal, grønnstruktur, infrastruktur og tekniske anlegg i tråd med overordnete planer og føringer. Planforslaget vil også inkludere ny undergang under fv 171 forbi planområdet, samt tilhørende anlegg for overvannshåndtering.

Varsel om oppstart av reguleringplanarbeid for luftsportsenter på Krokstad

Publisert 06. oktober 2017  | Oppdatert 06. november 2017

Hensikten med reguleringsplanarbeidet er å utvikle detaljplangrunnlag for tiltaket; et hovedanlegg for allmennfly-virksomhet, modellflyging, seilflyging og annen luftsport, med tilhørende verkstedvirksomhet, serveringssted og publikumsarena.

Varsel om oppdatering av kommunens boligbyggeprogram

Publisert 03. oktober 2017  | Oppdatert 23. oktober 2017

Innspill må være kommunen i hende 17.10.2017. Sørum kommunestyre vedtok i 2015 et boligbyggeprogram (BBP), som i løpet av høsten 2017 skal oppdateres. Nå er det kun mindre justeringer som skal gjøres.

Kommunedelplan for klima og energi 2018-2030 - varsel om oppstart og offentlig ettersyn av forslag til planprogram

Publisert 19. september 2017  | Oppdatert 08. desember 2017

Frist for merknader er 30.10.2017.
Kommunedelplan for klima og energi skal revideres. Hensikten med revideringen er å oppdatere mål, føringer og tiltak i handlingsdelen. Planen deles inn i en hoveddel og en handlingsdel, slik at handlingsdelen kan rulleres separat. Det skal settes et eget mål for utslippsreduksjon fra kommunens egen drift, som er mer ambisiøs enn målsetningen for kommunen samlet sett.

Varsel om oppstart av rullering av kommuneplanens arealdel og oppstart av kommunedelplan for Frogner

Publisert 22. august 2017  | Oppdatert 16. november 2017
Nå skal vi lage ny kommuneplan og kommunedelplan for Frogner. Frist for innspill til planprogram og forslag til nye utbyggingsområder er 29.09.17.