Avsluttede høringer

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel - Lillestrøm kommune

Publisert 09. april 2019  | Oppdatert 31. mai 2019

Kommuneplanens samfunnsdel skal inneholde mål og strategier for den nye kommunens arbeid. Samfunnsdelen blir Lillestrøm kommunens overordnede strategiske plandokument. Planen skal omfatte både tjenestene våre og rollen vi spiller som utvikler av lokalsamfunnet. Frist 26. mai 2019.

Sennerudtoppen del 2 - varsel om oppstart av planarbeid

Publisert 08. april 2019  | Oppdatert 16. mai 2019

Frist for merknader er 10.05.2019.

Frogner sentrum - mindre endring av reguleringsplan

Publisert 08. april 2019  | Oppdatert 02. mai 2019

Innsnevering av vei som blir enveiskjørt, samt sammenslåing av 2 felt.
Frist for merknader og uttalelser er 1. mai 2019.

Villavegen 1, Sørumsand - varsling oppstart detaljregulering og forhandling om utbyggingsavtale

Publisert 27. mars 2019  | Oppdatert 02. mai 2019

Gjelder oppstart av privat detaljregulering for eiendommen Villavegen 1. Reguleringen vil gjelde for eiendommene gnr/bnr: 46/32, 46/33 og 46/54.
Frist for merknader er 25.04.2019

Olberg 1, Olberg 2 og Kroken - offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan

Publisert 25. mars 2019  | Oppdatert 16. mai 2019

Prosjektet legger til rette for barnehage og rundt 600 nye boliger, i form av konsentrert og frittliggende boligbebyggelse, samt noe blokkbebyggelse.
Frist for merknader er 13.05.2019.

Høring av forslag til reguleringsplan for Rånåsfoss stasjon

Publisert 12. mars 2019  | Oppdatert 09. mai 2019
Frist for å sende inn høringssvar er utividet til 8.mai 2019.
Kommunen oppfordrer lag og organisasjoner, grunneiere og andre berørte til å sette seg inn i saken og komme med innspill og kommentarer til planforslaget. 

Offentlig ettersyn - forslag til utbyggingsavtale for Orderudjordet

Publisert 12. mars 2019  | Oppdatert 25. april 2019

Miljø- og samfunnsutviklingsutvalget (MSU) i Sørum kommune vedtok 07.03.2019, sak 18/19 å legge forslag til utbyggingsavtale for Orderudjordet ut til offentlig ettersyn.
Frist for merknad innen 24.04.2019.

Offentlig ettersyn av gebyrforskrift for plansaker, byggesaker, eierseksjonering og oppmåling i Lillestrøm kommune

Publisert 05. februar 2019  | Oppdatert 01. april 2019

Det er vedtatt utkast til ny gebyrforskrift for Lillestrøm kommune innenfor fagområdene plan, byggesak og geodata.
Frist for merknad 29.03.2019.

Kirkebakken - varsel om oppstart av detaljregulering og forhandling om utbyggingsavtale

Publisert 10. desember 2018  | Oppdatert 17. januar 2019

Frist for uttalelse er 11.01.2019
Boligutvikling Frogner AS er i gang med detaljregulering og forhandling om utbyggingsavtale for Kirkebakken i Sørum kommune

Høring av gebyrregulativ for vann, avløp, septik, renovasjon og feiing for 2019

Publisert 05. november 2018  | Oppdatert 10. desember 2018

Høringsfrist 4.12.18. Liten endring av gebyrregulativet for for vann, avløp, septik, renovasjon og feiing (VAR) for 2019

Høring av gebyrregulativ for byggesak, landbruk, geodata, plan og regulering (PNB) 2019

Publisert 01. november 2018  | Oppdatert 10. desember 2018

Høringsfrist 4.12.18. Mindre endringer, samt indeksregulering av gebyrregulativet til PNB for 2019 er lagt frem

Høring av forslag til forskrift om jakt og fangst av bever, samt forslag til endret forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr

Publisert 02. oktober 2018  | Oppdatert 31. oktober 2018

Sak 17/02689.
Frist for merknader er 30. oktober 2018.

Oppstart av planarbeid for leilighetsbebyggelse i Industrivegen på Sørumsand

Publisert 24. september 2018  | Oppdatert 25. oktober 2018

Etablering av leilighetsbebyggelse i 3-4 etasjer - Industrivegen på Sørumsand.
Frist for merknader er 20. oktober 2018

Høring av supplerende kunnskapsgrunnlag for grensejustering i området Neslerud og Simarud

Publisert 19. september 2018  | Oppdatert 01. oktober 2018

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har lagt ut høringssak for å overføre et område ved Neslerud og Simarud i Sørum til Nes kommune, sammen med Rånåsfoss fra 1. januar 2020.
Frist for å sende inn merknad er onsdag 26. september 2018.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Allevegen 1 på Lørenfallet

Publisert 19. juli 2018  | Oppdatert 13. september 2018

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbygging. Frist for å sende inn innspill er satt til 10.09.18. Kommunen oppfordrer lag og organisasjoner, grunneiere og andre berørte til å sette seg inn i saken og komme med innspill og kommentarer til planforslaget

Varsel om oppstart av detaljregulering for Bankgården og Sentrumsgården, og oppstart av forhandling om utbyggingsavtale

Publisert 26. juni 2018  | Oppdatert 13. september 2018

Frist for å sende inn innspill er 01.09.18. Kommunen oppfordrer lag og organisasjoner, grunneiere og andre berørte til å sette seg inn i saken og komme med innspill og kommentarer til planforslaget.

Offentlig ettersyn av kommuneplan 2019 - 2031 - arealdelen

Publisert 21. juni 2018  | Oppdatert 01. oktober 2018

Frist for merknader er 26.09.2018. Kommunestyret i Sørum kommune vedtok 13.06.2018 i sak 131/18 å legge forslag til kommuneplan 2019 – 2031 - arealdelen ut til offentlig ettersyn, jfr. plan- og bygningslovens § 11-14.

Høring av forslag til utbyggingsavtale Sennerudtoppen

Publisert 21. juni 2018  | Oppdatert 13. september 2018

Frist for å sende inn høringssvar er 1.9.2018

Forslag til utbyggingsavtale - Hval søndre, legges ut til offentlig ettersyn

Publisert 01. juni 2018  | Oppdatert 14. august 2018

Sørum kommune og Frogner Prosjektutvikling AS har utarbeidet utbyggingsavtale. Formålet med avtalen er å gi utbygger forutberegnelighet. Frist 3.8.18.

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Rånåsfoss stasjon

Publisert 30. mai 2018  | Oppdatert 26. juni 2018

Bane NOR varsler oppstart av arbeidet med detaljreguleringsplan for Rånåsfoss stasjonsområde. Arbeidet foregår i regi av Norconsult AS på oppdrag fra Bane NOR. Frist for å sende inn skriftlige innspill satt til er 15. juni 2018. Kommunen oppfordrer lag og organisasjoner, grunneiere og andre berørte til å sette seg inn i saken og komme med innspill og kommentarer til planforslaget.