Avsluttede høringer

Offentlig ettersyn - Ausenfjellet

Publisert 27. mars 2017  | Oppdatert 22. mai 2017

Frist for merknader 12.05.2017. Reguleringsplan for nytt næringsområde på Ausenfjellet og med ny adkomst.

Navn på svømmehallen på Frogner

Publisert 24. februar 2017  | Oppdatert 18. april 2017

Frist for å komme med forslag er 06.04.2017.

Ny barnehage- og skolestruktur? Les rapporten, si din mening!

Publisert 06. februar 2017  | Oppdatert 07. mars 2017

Høringsfrist 06.03.2017.

Høring av forslag til utbyggingsavtale for Fossumjordet

Publisert 01. februar 2017  | Oppdatert 16. mars 2017

Frist for å sende inn høringssvar er 15.03.2017.

Høring av reguleringsplan for Trymvegen 4 og lekeplass

Publisert 24. januar 2017  | Oppdatert 16. mars 2017

Frist for å sende inn høringssvar er 10.03.17. Kommunen oppfordrer lag og organisasjoner, grunneiere og andre berørte til å sette seg inn i saken og komme med innspill og kommentarer til planforslaget.

Strategi for fremtidens barnehager og skoler i Sørum

Publisert 09. desember 2016  | Oppdatert 16. januar 2017

Kommunestyret i Sørum har vedtatt at det skal utarbeides en strategi for barnehage- og skolestruktur i Sørum. Innspill innen 15.01.2017.

Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2017 - 2020 og årsbudsjett 2017 med gebyrregulativ til alminnelig ettersyn

Publisert 02. november 2016  | Oppdatert 06. desember 2016

Høringsfrist 05.12.2016. Forslag til kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2017 - 2020 og årsbudsjett 2017 med gebyrregulativ for Sørum kommune er lagt ut til alminnelig ettersyn og høring.

Varsel om oppstart og forslag til planprogram for områdeplan for Bingen lenser og strandområdene langs Glomma

Publisert 28. oktober 2016  | Oppdatert 16. mars 2017

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bevaring av kulturminner, kulturformidling, naturmiljø, rekreasjon og friluftsliv, samt å fastsette rammer for fremtidig arealbruk. Forslagsstiller er Sørum kommune. Høringsfrist er 15.01.2017

Varsel om oppstart av reguleringsplan og utbyggingsavtale for Olberg på Rånåsfoss

Publisert 11. oktober 2016  | Oppdatert 22. oktober 2016

Øvre Romerike prosjektering AS har på vegne av Fauna Eiendom AS startet regulering av Olberg på Rånåsfoss, med hensikt å bygge boliger. Frist for innspill er 21. oktober.

Varsel om oppstart og forslag til planprogram for nytt næringsområde ved Sørumsand

Publisert 05. september 2016  | Oppdatert 22. oktober 2016

Høringsfrist 21.10.2016. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for et nytt næringsareal knyttet til Sørumsand som kommunesenter.

Varsel om oppstart - oppdatering av kommunens boligbyggeprogram

Publisert 22. august 2016  | Oppdatert 20. september 2016

Høringsfridt 19.09.2016. Sørum kommunestyre vedtok i 2015 et boligbyggeprogram (BBP), som i løpet av høsten 2016 skal oppdateresBBP etterfølger rullering av kommuneplanen, og rulleres også hvert fjerde år. Nå er det kun mindre justeringer som skal gjøres.

Høring av dispensasjon for videre drift Esval massedeponi

Publisert 18. august 2016  | Oppdatert 01. september 2016

Frist for merknader er 31.8.16. Norconsult har for Veidekke Entreprenør AS lagt frem plan for videre drift av Esval massedeponi.

Planstrategi 2016 – 2019 er på høring

Publisert 02. august 2016  | Oppdatert 27. september 2016

Høringsfrist 20.09.2016. Kommunestyret vedtok 15.06.2016 i sak 79/16 å legge planstrategi for 2016 – 2019 på høring.

Varsel om oppstart av reguleringsplan og utbyggingsavtale for Sennerudtoppen

Publisert 01. juli 2016  | Oppdatert 11. august 2016

Utgangspunktet for reguleringsplanen er å legge til rette for boliger og en dagligvareforretning. Noen av boligene er tenkt tilpasset personer med moderat omsorgsbehov. Frist for merknader er satt til 10. august 2016.

Varsel om oppstart av reguleringsplan og utbyggeravtale for Kuskerudvegen 4

Publisert 01. juli 2016  | Oppdatert 16. september 2016

Utgangspunktet for reguleringsplanen er å tilrettelegge for bygging av næringsarealer og boliger med tilhørende parkering og utearealer. Frist for merknader er satt til 10. august 2016.

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for utvidelse av Blaker kirkegård

Publisert 01. juli 2016  | Oppdatert 22. august 2016

Hensikten med planarbeidet er å detaljregulere for en utvidelse av Blaker kirkegård og utbedre fasilitetene ved kirken/kirkegården. Detaljreguleringens formål er å finne gode løsninger for plassering og utforming av grav- og urnelund, parkeringsarealer, ny bebyggelse, m.m. Frist for merknader er satt til 19. august 2016.

Navnsak - sidevei til Ånerudvegen

Publisert 30. juni 2016  | Oppdatert 16. august 2016

Frist for innspill 15.8.2016. Vær med å gi sidevei til Ånerudvegen et navn.

Forslag til kommunedelplan for kulturminner i Sørum 2016 - 2020

Publisert 30. juni 2016  | Oppdatert 01. september 2016

Frist for uttalelse 31.08.2016. Forslag til revidert kommunedelplan for kulturminner i Sørum 2016 - 2020 er lagt ut til offentlig ettersyn.

Mindre endring av reguleringsplan for Sorenskrivergården

Publisert 17. juni 2016  | Oppdatert 08. august 2016

Høringsfrist 18.07.2016. Formålet med reguleringsplanen for Sorenskrivergården er å sikre et historisk område med verneverdi samtidig som området kan fungere som boligområde.