15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare

Avsluttede høringer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Orderudjordet, samt endring av utbyggingsavtale

Publisert 05. september 2019  | Oppdatert 03. oktober 2019

Det kunngjøres at det skal igangsettes arbeid med detaljregulering av den nordligste delen av Orderudjordet. Det varsles samtidig om oppstart av endring av utbyggingsavtalen for Orderudjordet. Frist for merknader er 26.09.2019.

Hval søndre - høring av mindre endring av reguleringsplan

Publisert 15. august 2019  | Oppdatert 12. september 2019

Sørum kommune foreslår en mindre endring av reguleringsplan for Hval søndre.
Frist 7. september 2019.

Høring av områdeplan for Bingen lenser og områdene langs Glomma

Publisert 31. mai 2019  | Oppdatert 05. august 2019

Hensikten med planen er å sikre og ivareta områdeverdier knyttet til kulturminner, natur og friluftsliv, og samtidig sikre gode vilkår for jord- og skogbruksdrift.
Frist for innspill er satt til 29.07.19

Husebyjordet - offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan

Publisert 28. mai 2019  | Oppdatert 06. august 2019

Prosjektet legger til rette for inntil 85 nye boenheter, i form av konsentrert boligbebyggelse.
Frist for merknader er 10.07.2019.

Frognervegen 61 og 63 - varsel om oppstart av planarbeid

Publisert 23. mai 2019  | Oppdatert 27. juni 2019

I Miljø- og samfunnsutviklingsutvalgets møte 07.03.2019 i sak 11/19 ble det gjort vedtak om oppstart av detaljregulering for Frognervegen 61-63 
Frist for merknad er 24.06.2019

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel - Lillestrøm kommune

Publisert 09. april 2019  | Oppdatert 31. mai 2019

Kommuneplanens samfunnsdel skal inneholde mål og strategier for den nye kommunens arbeid. Samfunnsdelen blir Lillestrøm kommunens overordnede strategiske plandokument. Planen skal omfatte både tjenestene våre og rollen vi spiller som utvikler av lokalsamfunnet. Frist 26. mai 2019.

Sennerudtoppen del 2 - varsel om oppstart av planarbeid

Publisert 08. april 2019  | Oppdatert 16. mai 2019

Frist for merknader er 10.05.2019.

Frogner sentrum - mindre endring av reguleringsplan

Publisert 08. april 2019  | Oppdatert 02. mai 2019

Innsnevering av vei som blir enveiskjørt, samt sammenslåing av 2 felt.
Frist for merknader og uttalelser er 1. mai 2019.

Villavegen 1, Sørumsand - varsling oppstart detaljregulering og forhandling om utbyggingsavtale

Publisert 27. mars 2019  | Oppdatert 02. mai 2019

Gjelder oppstart av privat detaljregulering for eiendommen Villavegen 1. Reguleringen vil gjelde for eiendommene gnr/bnr: 46/32, 46/33 og 46/54.
Frist for merknader er 25.04.2019

Olberg 1, Olberg 2 og Kroken - offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan

Publisert 25. mars 2019  | Oppdatert 16. mai 2019

Prosjektet legger til rette for barnehage og rundt 600 nye boliger, i form av konsentrert og frittliggende boligbebyggelse, samt noe blokkbebyggelse.
Frist for merknader er 13.05.2019.

Høring av forslag til reguleringsplan for Rånåsfoss stasjon

Publisert 12. mars 2019  | Oppdatert 09. mai 2019
Frist for å sende inn høringssvar er utividet til 8.mai 2019.
Kommunen oppfordrer lag og organisasjoner, grunneiere og andre berørte til å sette seg inn i saken og komme med innspill og kommentarer til planforslaget. 

Offentlig ettersyn - forslag til utbyggingsavtale for Orderudjordet

Publisert 12. mars 2019  | Oppdatert 25. april 2019

Miljø- og samfunnsutviklingsutvalget (MSU) i Sørum kommune vedtok 07.03.2019, sak 18/19 å legge forslag til utbyggingsavtale for Orderudjordet ut til offentlig ettersyn.
Frist for merknad innen 24.04.2019.

Offentlig ettersyn av gebyrforskrift for plansaker, byggesaker, eierseksjonering og oppmåling i Lillestrøm kommune

Publisert 05. februar 2019  | Oppdatert 11. oktober 2019

Det er vedtatt utkast til ny gebyrforskrift for Lillestrøm kommune innenfor fagområdene plan, byggesak og geodata.
Frist for merknad 29.03.2019.

Kirkebakken - varsel om oppstart av detaljregulering og forhandling om utbyggingsavtale

Publisert 10. desember 2018  | Oppdatert 17. januar 2019

Frist for uttalelse er 11.01.2019
Boligutvikling Frogner AS er i gang med detaljregulering og forhandling om utbyggingsavtale for Kirkebakken i Sørum kommune

Høring av gebyrregulativ for vann, avløp, septik, renovasjon og feiing for 2019

Publisert 05. november 2018  | Oppdatert 10. desember 2018

Høringsfrist 4.12.18. Liten endring av gebyrregulativet for for vann, avløp, septik, renovasjon og feiing (VAR) for 2019

Høring av gebyrregulativ for byggesak, landbruk, geodata, plan og regulering (PNB) 2019

Publisert 01. november 2018  | Oppdatert 10. desember 2018

Høringsfrist 4.12.18. Mindre endringer, samt indeksregulering av gebyrregulativet til PNB for 2019 er lagt frem

Høring av forslag til forskrift om jakt og fangst av bever, samt forslag til endret forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr

Publisert 02. oktober 2018  | Oppdatert 31. oktober 2018

Sak 17/02689.
Frist for merknader er 30. oktober 2018.

Oppstart av planarbeid for leilighetsbebyggelse i Industrivegen på Sørumsand

Publisert 24. september 2018  | Oppdatert 25. oktober 2018

Etablering av leilighetsbebyggelse i 3-4 etasjer - Industrivegen på Sørumsand.
Frist for merknader er 20. oktober 2018

Høring av supplerende kunnskapsgrunnlag for grensejustering i området Neslerud og Simarud

Publisert 19. september 2018  | Oppdatert 01. oktober 2018

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har lagt ut høringssak for å overføre et område ved Neslerud og Simarud i Sørum til Nes kommune, sammen med Rånåsfoss fra 1. januar 2020.
Frist for å sende inn merknad er onsdag 26. september 2018.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Allevegen 1 på Lørenfallet

Publisert 19. juli 2018  | Oppdatert 13. september 2018

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbygging. Frist for å sende inn innspill er satt til 10.09.18. Kommunen oppfordrer lag og organisasjoner, grunneiere og andre berørte til å sette seg inn i saken og komme med innspill og kommentarer til planforslaget