Avsluttede høringer

Varsel om oppstart av reguleringplanarbeid for Husebyjordet

Publisert 23. oktober 2017  | Oppdatert 08. desember 2017

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for konsentrert boligbebyggelse. Det er foreløpig skissert ca. 85 boenheter i form av kjedede eneboliger, to-mannsboliger og rekkehus, med tilhørende private og felles uteoppholdsareal, grønnstruktur, infrastruktur og tekniske anlegg i tråd med overordnete planer og føringer. Planforslaget vil også inkludere ny undergang under fv 171 forbi planområdet, samt tilhørende anlegg for overvannshåndtering.

Varsel om oppstart av reguleringplanarbeid for luftsportsenter på Krokstad

Publisert 06. oktober 2017  | Oppdatert 06. november 2017

Hensikten med reguleringsplanarbeidet er å utvikle detaljplangrunnlag for tiltaket; et hovedanlegg for allmennfly-virksomhet, modellflyging, seilflyging og annen luftsport, med tilhørende verkstedvirksomhet, serveringssted og publikumsarena.

Varsel om oppdatering av kommunens boligbyggeprogram

Publisert 03. oktober 2017  | Oppdatert 23. oktober 2017

Innspill må være kommunen i hende 17.10.2017. Sørum kommunestyre vedtok i 2015 et boligbyggeprogram (BBP), som i løpet av høsten 2017 skal oppdateres. Nå er det kun mindre justeringer som skal gjøres.

Kommunedelplan for klima og energi 2018-2030 - varsel om oppstart og offentlig ettersyn av forslag til planprogram

Publisert 19. september 2017  | Oppdatert 08. desember 2017

Frist for merknader er 30.10.2017.
Kommunedelplan for klima og energi skal revideres. Hensikten med revideringen er å oppdatere mål, føringer og tiltak i handlingsdelen. Planen deles inn i en hoveddel og en handlingsdel, slik at handlingsdelen kan rulleres separat. Det skal settes et eget mål for utslippsreduksjon fra kommunens egen drift, som er mer ambisiøs enn målsetningen for kommunen samlet sett.

Varsel om oppstart av rullering av kommuneplanens arealdel og oppstart av kommunedelplan for Frogner

Publisert 22. august 2017  | Oppdatert 16. november 2017
Nå skal vi lage ny kommuneplan og kommunedelplan for Frogner. Frist for innspill til planprogram og forslag til nye utbyggingsområder er 29.09.17.
 

Blaker barnehage - varsel om oppstart av planarbeid for omregulering

Publisert 26. juni 2017  | Oppdatert 02. oktober 2017

Frist for merknader er 28.8.17.
Omregulering av Blaker barnehage fra regulert offentlig almenyttig formål til boligbebyggelse og tilbakeføring av landbruksareal til LNF.

Høring av forslag til reguleringsplan for Blaker kirkegård

Publisert 12. juni 2017  | Oppdatert 02. oktober 2017

Frist for å sende inn høringssvar er satt til 15. august 2017.
Sak 12/02201.

Høring av forskrift om vann- og avløpsgebyrer

Publisert 09. juni 2017  | Oppdatert 27. oktober 2017

Høringsfristen er 26.06.2017.

Kommunestyret har vedtatt å legge forslag til ny forskrift om vann- og avløpsgebyrer på offentlig høring.

Høring av forslag til reguleringsplan for Sennerudtoppen

Publisert 07. juni 2017  | Oppdatert 02. oktober 2017

Frist for å sende inn høringssvar er 15.08.17.

Kommunen oppfordrer lag og organisasjoner, grunneiere og andre berørte til å sette seg inn i saken og komme med innspill og kommentarer til planforslaget.

Offentlig ettersyn - boligområdet Hval søndre

Publisert 31. mai 2017  | Oppdatert 02. oktober 2017

Sak 13/03419. Frist for merknader er 21.6.17.
Kommunestyret i Sørum kommune har vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for boligområdet på Hval søndre ut til offentlig ettersyn.

Høring av områdeplan for Orderudjordet

Publisert 08. mai 2017  | Oppdatert 02. oktober 2017

Frist for å sende inn høringssvar er 23.06.17

Kommunen oppfordrer lag og organisasjoner og andre berørte til å sette seg inn i saken og komme med innspill og kommentarer til planforslaget.

Forslag til endring av vedtektene for SFO legges ut på høring

Publisert 07. april 2017  | Oppdatert 02. oktober 2017

Sørum kommune legger med dette ut forslag til endrede vedtekter for SFO-ordningen på høring. Høringsfrist 10.05.2017.

Offentlig ettersyn - Ausenfjellet

Publisert 27. mars 2017  | Oppdatert 22. mai 2017

Frist for merknader 12.05.2017. Reguleringsplan for nytt næringsområde på Ausenfjellet og med ny adkomst.

Navn på svømmehallen på Frogner

Publisert 24. februar 2017  | Oppdatert 18. april 2017

Frist for å komme med forslag er 06.04.2017.

Ny barnehage- og skolestruktur? Les rapporten, si din mening!

Publisert 06. februar 2017  | Oppdatert 07. mars 2017

Høringsfrist 06.03.2017.

Høring av forslag til utbyggingsavtale for Fossumjordet

Publisert 01. februar 2017  | Oppdatert 16. mars 2017

Frist for å sende inn høringssvar er 15.03.2017.

Høring av reguleringsplan for Trymvegen 4 og lekeplass

Publisert 24. januar 2017  | Oppdatert 16. mars 2017

Frist for å sende inn høringssvar er 10.03.17. Kommunen oppfordrer lag og organisasjoner, grunneiere og andre berørte til å sette seg inn i saken og komme med innspill og kommentarer til planforslaget.

Strategi for fremtidens barnehager og skoler i Sørum

Publisert 09. desember 2016  | Oppdatert 16. januar 2017

Kommunestyret i Sørum har vedtatt at det skal utarbeides en strategi for barnehage- og skolestruktur i Sørum. Innspill innen 15.01.2017.

Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2017 - 2020 og årsbudsjett 2017 med gebyrregulativ til alminnelig ettersyn

Publisert 02. november 2016  | Oppdatert 01. november 2017

Høringsfrist 05.12.2016. Forslag til kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2017 - 2020 og årsbudsjett 2017 med gebyrregulativ for Sørum kommune er lagt ut til alminnelig ettersyn og høring.