Avsluttede høringer

Varsel om oppstart av rullering av kommuneplanens arealdel og oppstart av kommunedelplan for Frogner

Publisert 22. august 2017  | Oppdatert 02. oktober 2017
Nå skal vi lage ny kommuneplan og kommunedelplan for Frogner. Frist for innspill til planprogram og forslag til nye utbyggingsområder er 29.09.17.
 

Blaker barnehage - varsel om oppstart av planarbeid for omregulering

Publisert 26. juni 2017  | Oppdatert 02. oktober 2017

Frist for merknader er 28.8.17.
Omregulering av Blaker barnehage fra regulert offentlig almenyttig formål til boligbebyggelse og tilbakeføring av landbruksareal til LNF.

Høring av forslag til reguleringsplan for Blaker kirkegård

Publisert 12. juni 2017  | Oppdatert 02. oktober 2017

Frist for å sende inn høringssvar er satt til 15. august 2017.
Sak 12/02201.

Høring av forskrift om vann- og avløpsgebyrer

Publisert 09. juni 2017  | Oppdatert 02. oktober 2017

Høringsfristen er 26.06.2017.

Kommunestyret har vedtatt å legge forslag til ny forskrift om vann- og avløpsgebyrer på offentlig høring.

Høring av forslag til reguleringsplan for Sennerudtoppen

Publisert 07. juni 2017  | Oppdatert 02. oktober 2017

Frist for å sende inn høringssvar er 15.08.17.

Kommunen oppfordrer lag og organisasjoner, grunneiere og andre berørte til å sette seg inn i saken og komme med innspill og kommentarer til planforslaget.

Offentlig ettersyn - boligområdet Hval søndre

Publisert 31. mai 2017  | Oppdatert 02. oktober 2017

Sak 13/03419. Frist for merknader er 21.6.17.
Kommunestyret i Sørum kommune har vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for boligområdet på Hval søndre ut til offentlig ettersyn.

Høring av områdeplan for Orderudjordet

Publisert 08. mai 2017  | Oppdatert 02. oktober 2017

Frist for å sende inn høringssvar er 23.06.17

Kommunen oppfordrer lag og organisasjoner og andre berørte til å sette seg inn i saken og komme med innspill og kommentarer til planforslaget.

Forslag til endring av vedtektene for SFO legges ut på høring

Publisert 07. april 2017  | Oppdatert 02. oktober 2017

Sørum kommune legger med dette ut forslag til endrede vedtekter for SFO-ordningen på høring. Høringsfrist 10.05.2017.

Offentlig ettersyn - Ausenfjellet

Publisert 27. mars 2017  | Oppdatert 22. mai 2017

Frist for merknader 12.05.2017. Reguleringsplan for nytt næringsområde på Ausenfjellet og med ny adkomst.

Navn på svømmehallen på Frogner

Publisert 24. februar 2017  | Oppdatert 18. april 2017

Frist for å komme med forslag er 06.04.2017.

Ny barnehage- og skolestruktur? Les rapporten, si din mening!

Publisert 06. februar 2017  | Oppdatert 07. mars 2017

Høringsfrist 06.03.2017.

Høring av forslag til utbyggingsavtale for Fossumjordet

Publisert 01. februar 2017  | Oppdatert 16. mars 2017

Frist for å sende inn høringssvar er 15.03.2017.

Høring av reguleringsplan for Trymvegen 4 og lekeplass

Publisert 24. januar 2017  | Oppdatert 16. mars 2017

Frist for å sende inn høringssvar er 10.03.17. Kommunen oppfordrer lag og organisasjoner, grunneiere og andre berørte til å sette seg inn i saken og komme med innspill og kommentarer til planforslaget.

Strategi for fremtidens barnehager og skoler i Sørum

Publisert 09. desember 2016  | Oppdatert 16. januar 2017

Kommunestyret i Sørum har vedtatt at det skal utarbeides en strategi for barnehage- og skolestruktur i Sørum. Innspill innen 15.01.2017.

Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2017 - 2020 og årsbudsjett 2017 med gebyrregulativ til alminnelig ettersyn

Publisert 02. november 2016  | Oppdatert 06. desember 2016

Høringsfrist 05.12.2016. Forslag til kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2017 - 2020 og årsbudsjett 2017 med gebyrregulativ for Sørum kommune er lagt ut til alminnelig ettersyn og høring.

Varsel om oppstart og forslag til planprogram for områdeplan for Bingen lenser og strandområdene langs Glomma

Publisert 28. oktober 2016  | Oppdatert 16. mars 2017

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bevaring av kulturminner, kulturformidling, naturmiljø, rekreasjon og friluftsliv, samt å fastsette rammer for fremtidig arealbruk. Forslagsstiller er Sørum kommune. Høringsfrist er 15.01.2017

Varsel om oppstart av reguleringsplan og utbyggingsavtale for Olberg på Rånåsfoss

Publisert 11. oktober 2016  | Oppdatert 12. september 2017

Øvre Romerike prosjektering AS har på vegne av Fauna Eiendom AS startet regulering av Olberg på Rånåsfoss, med hensikt å bygge boliger. Frist for innspill til oppstarten var 21. oktober 2016, og Øvre Romerike prosjektering arbeider nå med selve planforslaget.

Varsel om oppstart og forslag til planprogram for nytt næringsområde ved Sørumsand

Publisert 05. september 2016  | Oppdatert 22. oktober 2016

Høringsfrist 21.10.2016. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for et nytt næringsareal knyttet til Sørumsand som kommunesenter.

Varsel om oppstart - oppdatering av kommunens boligbyggeprogram

Publisert 22. august 2016  | Oppdatert 20. september 2016

Høringsfridt 19.09.2016. Sørum kommunestyre vedtok i 2015 et boligbyggeprogram (BBP), som i løpet av høsten 2016 skal oppdateresBBP etterfølger rullering av kommuneplanen, og rulleres også hvert fjerde år. Nå er det kun mindre justeringer som skal gjøres.