Barnehage, redusert foreldrebetaling i  kommunale og ikke-kommunale barnehager

Informasjon til deg før du søker

I henhold til Barnehagelovens forskrift om foreldrebetaling i barnehage § 3 skal alle kommuner ha en ordning som tilbyr barnefamilier med lav inntekt reduksjon i foreldrebetaling - ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av husholdningens samlede inntekt. Kommunen skal gi fritak for foreldrebetaling for 20 timer per uke til alle tre-, fire- og femåringer i husholdninger med lav inntekt. Tilsvarende gjelder for barn med utsatt skolestart.
 

Søknad sendes av foresatte til Sørum kommune som fatter vedtak om reduksjon i foreldrebetaling. Søknadsfrist er innen den 15. måneden før gjeldende fakturamåned. Ved hovedopptak og nytt barnehageår er innleveringsfristen 1. juni. Det er selvangivelse som er grunnlag for dokumentasjon, se søknadsskjema med vedlegg for mer informasjon

Makspris for plass i barnehage per 1. januar 2019 er totalt kroner 32 890,- per år, tilsvarende kroner 2990,- per måned.

  • For rett til redusert foreldrebetaling må husholdningens samlede person- og skattepliktig kapitalinntekt ikke overstige kroner 548 166,- per år.
  • For rett til gratis kjernetid (20 timer pr. uke) for 3, 4 og 5-åringer må husholdningens samlede person- og skattepliktig kapitalinntekt ikke overstige kroner 533 500,- per år, gjeldende fra 01.08.2018

Det er 11 måneders foreldrebetaling, da juli er betalingsfri. 

Fra 01.08.19 er statens maksimalsats kr. 3.040,- for hel plass. Med hel plass menes tilbud om oppholdstid på 41 timer eller mer pr. uke.

Fra 1.08.19 blir inntektsgrensen kr. 548 500 for rett til gratis kjernetid, og også gjeldene for 2 åringer. Frem til 01.08 er inntektsgrensen kr. 533 500 for gratis kjernetid

 

Personvern og behandling av din søknad

Sørum kommune har en personvernerklæring som gjør rede for hvordan personopplysninger behandles.

 

Mer om Barnehageplass

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer

Dokumenter