03.07.2019 - 12:17: Problemer med sentralbordet
sorum-icon-pack-25

Barnehageplass, søknad om opptak

Søknad om plass i barnehage gjøres ved å fylle inn elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist til hovedopptak 2019 er 1. mars..
Hovedopptak gjelder opptak til alle barnehagene, private og kommunale plasser som blir ledig til nytt barnehageår som er fra august 2019.

I tillegg foretas det supplerende opptak i løpet av året, dersom det finnes ledige plasser i barnehagene.
 

 

Informasjon til deg før du søker

Ved søknad om overflytting eller endring av oppholdstid gjelder samme prosedyre som ved søknad om barnehageplass. Det er ikke eget søknadsskjema for overflytting eller endring i oppholdstid.

Søknad om plass i barnehage gjøres ved å fylle inn elektronisk søknadsskjema. Benytt link som heter "Direkte til skjema".

Rett til plass når det er søkt om plass innen frist for hovedopptak: Barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det søkes om barnehageplass har rett til å få plass i barnehage i Sørum. Rett til plass forutsetter at det er søkt om plass innen frist for hovedopptak og at barnet har bostedsadresse i Sørum når det starter i barnehage. Retten gjelder fra den måneden barnet fyller ett år. Alle som ønsker plass innen 30.11.2019 er med i årets hovedopptak.

Søknad om plass i løpet av året (supplerende opptak): Når det søkes om plass i løpet av året vil man bli satt på venteliste og bli vurdert i henhold til barnehagens opptakskriterier når det skulle bli ledig plass.

Det er leder av barnehagen som har opptaksmyndighet og foretar opptak til egen barnehage.

Det er tilstrekkelig å sende inn én søknad per barn, og det anbefales å velge tre barnehager som søknadsalternativer. Barn med nedsatt funksjonsevne eller som det er fattet vedtak etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 har rett til prioritet ved opptak. For at retten til prioritet skal gjelde må det foreligge sakkyndig vurdering som sendes Sørum kommune samtidig som det søkes om plass, og innen frist for hovedopptak. Ved søskenprioritet er det IKKE behov for å sende inn dokumentasjon.

Personvern og behandling av din søknad

Sørum kommune har en personvernerklæring som gjør rede for hvordan personopplysninger behandles.

Søknadsskjema

Mer om Barnehageplass

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer

Dokumenter

Om Fjellbovegen barnehage

Virksomhetsinformasjon

Fjellbovegen barnehage ligger idyllisk til rett ved marka på Vardefjellet i Sørum kommune. Barnehagen er bygget for å kunne tilby plass til 120 barn fordelt på 5 avdelinger. I dag er vi 85 barn. Vi har fokus på gode leke- og læringsmiljøer og barns sosiale kompetanse, og inspireres av Reggio Emilia. Synet på barn er sentralt i Reggio Emilias pedagogiske filosofi, og fokuset er på hva barnet kan fremfor hva det ikke kan. Den gode utviklingen skjer når barna får mulighet til å uttrykke det de sitter inne med i gode relasjon, samspill og dialog med andre barn og voksne. Barn har mange ulike måter å uttrykke seg på, noe vi skal støtte oppunder i vår praksis ved å blant annet ha mange ulike materialer tilgjengelige, og at de selv i stor grad får bestemme når og hvordan de vil bruke disse materialene. Ved å la barnet øve seg på ulike måter å utrykke seg på, får barnet tilgang til hele seg. Vi voksne legger til rette ved å være interesserte, nysgjerrige og lydhøre i møte med barnet.

I Fjellbovegen barnehage er lekemiljøer, aktiviteter og prosjekter godt tilpasset hver enkelt avdeling og gir rom for fordypning i lek, språkutvikling og evne til å utvikle fantasi og kreativitet. Uteområdet gir barna erfaringer med ulikt terreng, positive opplevelser i naturen, motorisk utfoldelse og fantasi. Vi jobber for å gi hvert enkelt barn positive opplevelser og erfaringer hver dag, slik at de skal bli trygge på seg selv, stifte vennskap, kunne uttrykke seg gjennom språket og oppnå livsmestring

Barnehagen har to fellesrom inne og en takterrasse som brukes daglig. Vannlekerommet innbyr til utforsking, opplevelser og erfaring med vann, lys, lyd, mengde, motorikk og sanseopplevelser. Det store fellesrommet Agora, gir mulighet for motorisk utfoldelse, sang og dans, samlinger, fellesopplevelser og samarbeid. Takterrassen anvendes til grønnsakhage, fotballbane, lek og aktiviteter. Hver vår har vi prosjekter hvor vi følger grønnsaker fra frø til ferdig produkt, slik at barna får en førstehåndserfaring med enkel matproduksjon.

 

Årsplan finner du her: Årsplan Fjellbovegen 2019.doc PDF document ODT document

 

 

Kontaktinformasjon

Fjellbovegen 77, 2016 Frogner

Virksomhetsleder: Hege Kristin Thuen

472 71 593
hthu1@sorum.kommune.no

Bokfinken: 908 28 651

Måltrosten: 913 80 983

Fossekallen: 904 79 050

Fuglekongen: 909 52 649

Linerla: 904 71 471

 

Utleie av barnehage

Det er mulighet for å leie møterom, Agora m/tribune,kjøkken og matsal til ulike typer arrangement.

Ta kontakt på epost for forespørsel om ledig kapasitet:

aslan.aslani@sorum.kommune.no