Skisse av forslag til ny adkomstvei til Ausenfjellet

Begrenset høring av justert planforslag - ny adkomstveg til Ausenfjellet II næringsområde

Frist for merknader til justert planforslag er 01.02.2018. Justert planforslag av reguleringsplan for ny adkomstveg til Ausenfjellet ll næringsområde er sendt ut på begrenset høring til nærmeste naboer

Plan- og næringsutvalget i Sørum kommune vedtok 9.3.17 i sak 22/17 å legge forslag til reguleringsplan for ny atkomst til Ausenfjellet ut til offentlig ettersyn.

Hensikten med planarbeidet er å regulere ny adkomstveg inn til næringsområdet på Ausenfjellet. Planforslaget innebærer å regulere 86,7 daa til samferdselsformål.

Justert planforslag
I justert planforslag er det gjort justeringer av veilinjen. Det innebærer at veien legges lavere i terrenget gjennom ravinen ved Myrvoll. Gjennom ravinen foreslås fyllinger med skråninger på 1/3 og med lette masser for å redusere inngrep i ravinen og redusere igjenfylling av dam. Lenger sør legges veien noe lengre øst for å redusere beslag av jordbruksareal. Det er gjort justeringer av veilinjen fra profil 500 til profil 900. Det er også endringer i planbestemmelsene. Endringene er markert med rødt i vedlagte bestemmelser.

Dispensasjonssøknad
Justert planforslag legger opp til at adkomst til Ausenvegen 8 og 10 stenges pga. økt høydeforskjell mellom eiendommene og vegen Eiendommene foreslås i stedet å få adkomst fra Tretjerndalsvegen. Ny adkomstveg til eiendommene ligger utenfor varslet planavgrensning, og inngår derfor ikke i planforslaget om ny adkomstveg til Ausenfjellet. Det er derfor søkt om dispensasjon fra arealformål, LNF, i kommuneplanen for opparbeidelse av ny adkomstveg til Ausenfjellet 8 og 10.

Søknad om dispensasjon vil bli behandlet som egen politisk sak i samme politiske møte som 2. gangsbehandling av reguleringsplanen for ny adkomstveg til Ausenfjellet.

Justert planforslag sendes hermed på begrenset høring til de nærmeste naboene og aktuelle regionale myndigheter via e-post, ordinær post eller digipost.

Eventuelle merknader sendes via offentlig høring, til postmottak på epost: postmottak@sorum.kommune.no, eller pr. post til: Sørum kommune, Plan, Næring og byggesak, postboks 113, 1921 Sørumsand.

Frist for merknader til justert planforslag er 01.02.2018. Saksnr. 15/08412.

Det tas sikte på at kommunestyret skal sluttbehandle reguleringsplanen og dispensasjonen i løpet av våren 2018.

Spørsmål kan rettes til saksbehandler Heidi Norun Nyland, heidi.nyland@sorum.kommune.no eller på tlf.: 63 86 98 20.

Høringssvar ved offentlig høring, saksnr. 15/08412:
Skjema for innsending av merknader

Dokumenter
Varselbrev
Notat justert løsning
Geoteknisk notat
Plankart
Støysonekart
Arealbeslag - tegning
Inngrep i ravine - tegning
Vegtegning B01
Vegtegning C01
Vegtegning C02
Vegtegning D02
Forslag til ny adkomstveg

Søknad om dispensasjon
Detaljreguleringsplan - planbestemmelser