Skisse av forslag til ny adkomstvei til Ausenfjellet

Begrenset høring av justert planforslag - ny adkomstveg til Ausenfjellet II næringsområde

Justert planforslag av reguleringsplan for ny adkomstveg til Ausenfjellet ll næringsområde er sendt ut på begrenset høring til nærmeste naboer

Plan- og næringsutvalget i Sørum kommune vedtok 9.3.17 i sak 22/17 å legge forslag til reguleringsplan for ny atkomst til Ausenfjellet ut til offentlig ettersyn.

Hensikten med planarbeidet er å regulere ny adkomstveg inn til næringsområdet på Ausenfjellet. Planforslaget innebærer å regulere 86,7 daa til samferdselsformål.

Justert planforslag
I justert planforslag er det gjort justeringer av veilinjen. Det innebærer at veien legges lavere i terrenget gjennom ravinen ved Myrvoll. Gjennom ravinen foreslås fyllinger med skråninger på 1/3 og med lette masser for å redusere inngrep i ravinen og redusere igjenfylling av dam. Lenger sør legges veien noe lengre øst for å redusere beslag av jordbruksareal. Det er gjort justeringer av veilinjen fra profil 500 til profil 900. Det er også endringer i planbestemmelsene. Endringene er markert med rødt i vedlagte bestemmelser.

Dispensasjonssøknad
Justert planforslag legger opp til at adkomst til Ausenvegen 8 og 10 stenges pga. økt høydeforskjell mellom eiendommene og vegen Eiendommene foreslås i stedet å få adkomst fra Tretjerndalsvegen. Ny adkomstveg til eiendommene ligger utenfor varslet planavgrensning, og inngår derfor ikke i planforslaget om ny adkomstveg til Ausenfjellet. Det er derfor søkt om dispensasjon fra arealformål, LNF, i kommuneplanen for opparbeidelse av ny adkomstveg til Ausenfjellet 8 og 10.

Søknad om dispensasjon vil bli behandlet som egen politisk sak i samme politiske møte som 2. gangsbehandling av reguleringsplanen for ny adkomstveg til Ausenfjellet.

Justert planforslag sendes hermed på begrenset høring til de nærmeste naboene og aktuelle regionale myndigheter via e-post, ordinær post eller digipost.

Eventuelle merknader sendes via offentlig høring, til postmottak på epost: postmottak@sorum.kommune.no, eller pr. post til: Sørum kommune, Plan, Næring og byggesak, postboks 113, 1921 Sørumsand.

Frist for merknader til justert planforslag er 01.02.2018. Saksnr. 15/08412.

Det tas sikte på at kommunestyret skal sluttbehandle reguleringsplanen og dispensasjonen i løpet av våren 2018.

Spørsmål kan rettes til saksbehandler Heidi Norun Nyland, heidi.nyland@sorum.kommune.no eller på tlf.: 63 86 98 20.

Høringssvar ved offentlig høring, saksnr. 15/08412:
Skjema for innsending av merknader

Dokumenter
Varselbrev
Notat justert løsning
Geoteknisk notat
Plankart
Støysonekart
Arealbeslag - tegning
Inngrep i ravine - tegning
Vegtegning B01
Vegtegning C01
Vegtegning C02
Vegtegning D02
Forslag til ny adkomstveg

Søknad om dispensasjon
Detaljreguleringsplan - planbestemmelser