blaker barnehage

Blaker barnehage - varsel om oppstart av planarbeid for omregulering

Frist for merknader er 28.8.17.
Omregulering av Blaker barnehage fra regulert offentlig almenyttig formål til boligbebyggelse og tilbakeføring av landbruksareal til LNF.

Sørum kommune varsler oppstart av arbeid med planarbeid for omregulering av Blaker barnehage, dette i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8.

Hensikten med planarbeidet er omregulering av Blaker barnehage fra regulert offentlig almenyttigformål til formål boligbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse, og tilbakeføring av landbruksareal fra regulert offentlig almenyttigformål til formål LNF (Landbruk, - natur og friluftsliv).  

Planforslaget ligger i Blaker sentrum og omfatter gnr 118 bnr 155 med 3,3 dekar, og gnr 118 bnr 157 med 3.0 dekar. Vegarealet med gang- og sykkelveg og annen veggrunn i planen er på ca. 2,9 dekar. Arealet er markert med svart stiplet linje på kartet og er på totalt 9,2 dekar.

Berørte parter anbefales å sette seg inn i saken.

Eventuelle merknader til saken sender du via offentlig høring med referanse til saksnr. 16/05659, evt. e-post: postmottak@sorum.kommune.no, eller til Sørum kommune, Plan, Næring og byggesak, postboks 113, 1921 Sørumsand, innen 28.08.2017.

Spørsmål retter du til saksbehandler Henning Hornnæss på e-post hhorn@sorum.kommune.no, eller tlf.: 63869820.

Ønsker du mer informasjon om saken kan du se kommunestyrets behandling i møtet 14.06.2017 sak 80/17, der finner du også vedtak i andre utvalg, eller les saksfremlegg og vedtak  i saken som kommunestyret behandlet.

 

Skjermbilde-2017-06-27-kl.-11.46.41.jpg

Høringssvar ved offentlig høring:
Skjema for innsending av innspill og kommentarer

Mer om Kulturminnevern