BLAKER ALDERSHJEM - MULIGHETSSTUDI


3 VVS

Ved beregning av kostnadene er det valgt å legge inn fullstendig ny installasjon av VVS-anlegg i arealer som rehabiliteres og ved riving/ nytt bygg på samme tomt. Ved rehabilitering(alt 1) av Blaker aldershjem er det lagt til grunn høyere kostnader på grunn av ekstrem lave takhøyder for tekniske føringsveier. I begge alternativene er det medtatt sentraloppvarming av bygningsmassen.

I kalkylen er det benyttet m2 priser


Vi legger til også til grunn Bygghåndboka fra Sørum kommune vedrørende valg av tekniske løsninger etc.

30 generelt

Det er meget lave takhøyder i bygningene. Takhøyden er på 2,55 m og 1,80 m. Dette vil vanskeliggjøre horisontale tekniske føringer for VVS og el installasjoner.


31 sanitæranlegg

Sanitæranlegg omfatter utvidelse av eksisterende anlegg til nye rom og utstyr. Alt sanitærutstyr med ledninger og armaturer blir nytt


Det antas videre at alle gulv på grunn pigges opp, slik at en står fritt i ny ledningsføring under gulv.


Om mulig legges nytt sanitæranlegg med skjult rørføring som rør i rør system (PEX)..


Det er minst 5 forskjellige vanninnlegg i eksisterende bygninger.


Sanitærutstyr forutsettes i normalt høy standard.


32 Varmeanlegg¨

Det er elektrisk oppvarming av eksisterende bygningsmasse. Det etableres et nytt fyrrom med vannbårent sentralvarmeanlegg. I kostnadene er det medtatt et pelletsanlegg med silo og luft/vann varmepumpe. Varmepumpe for vann/ vann(brønner) er ikke egnet på grunn av liten tomteareal33 Brannslokkeanlegg

Bygningen får nytt fulldekkende sprinkleranlegg i begge alternativene. Områder med permanent oppvarming er våtanlegg. Kalde områder og loft er tørranlegg som et preaction anlegg der utløsning også betinger deteksjon/alarm på brannalarmanlegg.


Nytt sprinklerinnlegg er nødvendig. Vi mener at eksisterende vannforsyning har kapasitet til å dekke sprinkleranlegget, men ikke tilstrekkelig til å dekke brannvesenets behov for slokkevann.


Omfanget av installasjonen er vurdert etter sprinklet areal og en dekning inntil 8m2 pr sprinklerhode.


36 Luftbehandlingsanlegg

Bygget har ikke ventilasjonsanlegg. Ventilering av bygget skjer via et naturlig oppdriftsanlegg og som ikke tilfredsstiller dagens krav.

Det er lav takhøyde( 2,55/1,8) i bygningene, for å få frem horisontale ventilasjonsføringer. Dette vil medføre føringer fra loftet til 2 etc og nye kanaler i grunnen for å få frem føringer i u. etg og 1 etc for alt. 1. Dette vil medføre stor bygningsmessige inngrep. Pigging av gulv og nye vertikale sjakter.


Luftbehandlingsanlegg med balansert ventilasjon forutsettes i alle berørte områder. Anleggene dimensjoneres etter gjeldende forskrifter med luftmengder basert på 1 liter/sek pr. m2 og 7 liter/sek pr. person.


Behovet for kjøling må vurderes etter nærmere beregninger. Som minimum antas behov for kjøling av søppelrom, skittentøyrom, datarom og kjølerom. I kalkylen inngår kjøling for samtlige balanserte anlegg, med kulde levert fra sentral kjølemaskin.


Nytt ventilasjonsrom er plassert utenfor eksisterende bygningsmasse .37 Klimakjøling

Det er medtatt sentral kjølemaskin med tilhørende isvannsanlegg for dekning av ventilasjonskjøling.

Plassering og utforming av sentralen er ikke vurdert


39 Bygningsmessige hjelpearbeider VVS

Bygningsmessige arbeider knyttet til installasjonene vil erfaringsmessig bli betydelige i denne type bygg.


Kostnadene til bygningsmessige hjelpearbeider VVS er lagt inn i VVS kapitelene.


56 Automatikk og SD-anlegg

Samtlige nye VVS anlegg utstyres med lokale VVS tavler og et SD-anlegg . Kostnaden til VVS automatikk og SD-anlegg er beregnet i samarbeid mellom RIV og RIE. SD-anlegget inngår i kalkylen hos RIE.


73 Utendørs VVS

Det er medtatt kostnader for nytt sprinklerinnlegg/vanninnlegg etc.

2 av 2