15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare

Dagtilbud - utviklingshemmede

 • Generelt om tjenesten

  Generelt

  Dagtilbudet ved Sørum aktivitetsssenter gir aktivitets- og arbeidstrening til funksjonshemmede og andre yrkeshemmede. I den grad det er mulig gis arbeidstrening til elever med yrkeshemming i videregående skole.

  Målgruppe

  Personer som av ulike årsaker / funksjonshemming ikke kan arbeide i vanlig arbeidsmarked.

  Kriterier/vilkår

  Dagtilbud på Sørum aktivitetssenter kan søkes av personer som på grunn av sin funksjonshemming ikke kan arbeide i ordinært arbeidsmarked eller ved andre bedrifter med spesiell tilrettelegging.

  Tilbudet er ikke lovpålagt, men anbefalt i kommunal og helsetjenesteloven som et viktig element i det å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre (formålsparagraf).

  "Lovens formål er særlig å (...) sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre."

  Samarbeidspartnere

  Tildelingsenheten i kommunen er søkeinstans for plass på Sørum aktivitetssenter

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Søknad skrives av den enkelte, eventuelt av hjelpeverge, med opplysninger om funksjonshemmingens karakter og antatt varighet.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Søknadene behandles fortløpende.Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

  Saksbehandlingstid

  Saksbehansdlingstiden er ca 1 måned. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 14.11.2014 09:48