03.07.2019 - 12:17: Problemer med sentralbordet
Eksempel på situasjonskart

Deling av eiendom

Skal eiendommen din deles før den skal utbygges, må søknad om deling være godkjent før byggesaken din kan behandles.

Ønsker du å dele eiendommen din (skille ut tomt), må du søke om opprettelse av ny grunneiendom. Ved opprettelse av ny grunneiendom blir det etablert en ny selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer.

Opprettelse av ny grunneiendom innebærer to tjenester/prosesser:

 • Tillatelse til opprettelse av ny grunneiendom (deling)
 • Oppmålingsforretning (grensepunktene blir merket, nye grenser registreres i eiendomsregisteret og nytt bruksnummer tinglyses)

Du kan bestille begge tjenestene samtidig, eller bestille dem hver for seg. Søknadsskjemaet er det samme for begge tjenestene, men kun deling behøver nabovarsel. 

Dersom søknaden avviker fra reguleringsplan eller kommuneplanen, må du også søke om begrunnet dispensasjon. Naboer skal varsles om dispensasjonssøknad. For store prosjekter eller avvik med store konsekvenser må søker utarbeide reguleringsplan før deling.

Kontakt vår planavdeling for informasjon: plan@sorum.kommune.no

Slik søker du om opprettelse av ny grunneiendom:

 1. Bestill situasjonskart fra oss, naboliste vil følge situasjonskartet
 2. Send ut nabovarsel basert på nabolisten. Naboene skal ha kopi av de samme vedleggene du sender til kommunen. Nabovarslingsblanketter får du hos oss på byggesak@sorum.kommune.no eller last ned hos Dibk. Blankett 5154 er for rekommandert sending, blankett 5155 / 5156 for personlig oppmøte
 3. Send søknad til vår planavdeling. Du kan skrive søknad som brev med kart eller du kan bruke blankett 5174.

  Vedlegg som skal følge:
  * Kart som viser ønsket grense. Er eiendommen stor, ta bare ut kartutsnitt
  * Gjenpart m/kvittering for nabovarsel

Skjema for Rekvisisjon av oppmålingsforretning kan gjerne leveres samtidig.

Saksbehandlingstid:
Saksbehandlingstid er 3 uker fra komplett søknad hvis det ikke er nabomerknader, eller saken skal til uttalelse til regionale myndigheter. Ellers er saksbehandlingsfristen 12 uker. Søknaden må være i samsvar med gjeldende reguleringsplan.

Saksbehandlingstid for oppmålingsforretning er inntil 16 uker, unntak for tidsfristen i saker som krever oppmåling mellom 1. desember og 1. april. Se vinterforskriften.

Gebyr ved deling, arealoverføring og oppmåling besvares ved en henvendelse til geodata@sorum.kommune.no.

Mer om Oppmåling

Om Plan, næring og byggesak

Avdelingens hovedansvarsområder er:

Strategisk nivå:

 • Strategisk, langsiktig nærings- og samfunnsutvikling
 • Kommuneplanlegging, tettstedsutvikling og samferdsel
 • Grunnlag for langsiktig arbeid med tjenestetilbudene, herunder befolkningsprognoser
 • Overordnede strategiske oppgaver som grunnlag for foretakenes områder
 • Klima og miljø

Daglig drift og støtte:

 • Reguleringsplanlegging, byggesaksforvaltning, deling og seksjonering
 • Landbruksforvaltning og drift av kommuneskogen
 • Kartforvaltning, oppmåling, turkart og andre temakart
 • Kulturminneforvaltning
 • Informasjon og veiledning til næringsliv og innbyggere, bidra i ulike prosjekter mellom kommune og private aktører, lag og organisasjoner

Kontaktinformasjon

Leder: virksomhetsleder (konstituert) Ketil Matvik Foldal
Besøksadresse: Sørumsandvegen 77, Sørumsand (Vektergården)
Postadresse: Postboks 113, 1921 Sørumsand
Telefon: 63 86 98 20
Epost:  postmottak@sorum.kommune.no