Illustrasjonsfoto brøyting av vei

Det du trenger å vite om brøyting og strøing

Sørum kommune har ansvaret for kommunale veier.

I tillegg har vi ansvaret for noen gangveier langs fylkesveinettet.
Statens vegvesen har ansvaret for riks- og fylkesveier. 

Vakttelefon til Sørum kommune 48 28 50 00.
Du kan også kontakte oss på Mitt nabolag.

Sørum kommune utkaller brøyter ved behov. Grensen for når det kalles ut varierer med snøfallet. Noen ganger ventes det, slik at det meste tas på en runde. Er det vedvarende snøfall, brøytes det oftere.

Vi salter hovedveiene til de største byggefeltene. Dette er veier vi anser som viktige og som følgelig må ha god fremkommelighet. Ved salting får vi tilnærmet bar vei i vintersesongen. Beredskapsmessig (brann, ambulanse) er dette nødvendig, da de store byggefeltene ofte kun har en adkomstvei.

Trafikksikkerhet og framkommelighet må alltid prioriteres høyest. Det er svært kostbart å kjøre den brøytede snøen til deponi. Av plasshensyn må bortkjøring prioriteres i de tettest bebygde områdene, slik som Sørumsand sentrum. I boligområdene brøytes og freses snøen ut til siden.

Snø fra brøytebiler i oppkjørsel
Hvorfor vi må brøyte og frese snø inn på privat eiendom i forbindelse med vinterdriften av offentlig vei? 
Til det er det å si at vi alltid forsøker å gjennomføre brøyting og fresing av snø på en slik måte at det ikke medfører urimelige konsekvenser for hus- og/eller grunneier.

Det at snø kommer inn på eiendom som følge av brøyting/fresing av offentlig vei/veiområde, er som klar hovedregel innenfor tålegrensen etter nabolovens bestemmelser. Med mindre brøytingen/fresingen foregår på en uforsvarlig og etter omstendighetene lite hensynsfull måte.

I perioder med uvanlig stort snøfall vil tålegrensen for påførte ulemper etter naboloven kunne utvides. Det vil si at jo mer snø som faller og må flyttes/fjernes fra veiområdet av hensyn til veitrafikken, trafikksikkerhet og fremkommelighet, desto større ulempe må naboer til vei måtte tåle som følge av brøyting/fresing. Det forholdet at snø som kommer inn i hager eller innkjørsler kan inneholde strøsand eller salt, må også anses å ligge innenfor tålegrensen etter naboloven.

Lovlighetsvurderinger fra Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet
Veimyndighetenes rett til å brøyte/frese inn på privat eiendom er skissert i brev fra Statens vegvesen Vegdirektoratet til Statens vegvesen Oppland av 10. februar 1989. Her fremgår:

"Vegdirektoratet antar at en må anvende de samme rettslige prinsipper ved vurdering av ulemper ved snøbrøyting som for andre ulemper i forbindelse med vei. Ulemper som følge av normal snøbrøyting på offentlig vei, herunder snøopplag på private naboeiendommer, er gjennomgående forhold veiens oppsittere erstatningsfritt må finne seg i. Dette har vært praktisert over landet i alle år. Selv om forholdet fra tid til annen har vært påklaget, er en ikke kjent med at det har vært bestridt at det er lovlig adgang til å foreta snøbrøyting på denne måten. Resonnementet er blant annet at veiens naboer også har fordel av veien og at denne holdes oppe vinterstid, og det må av denne grunn kreves særskilte eller betydelige ulemper før ansvaret utløses fra veiholder. Nøyaktig hvor tålegrensen går kan være vanskelig å fastsette, men enkelte holdepunkter kan angis". I samme brev fremgår også: "At ulemper som følge av normalt vintervedlikehold må tåles uten erstatning, innebærer at det heller ikke utløser ansvar om snøen er sand- eller saltblandet".

I tillegg vises det til Samferdselsdepartementets brev av 9. desember 1969 til vegsjefen i Hordaland:

"Med enkelte unntak blir offentlige veier brøytet for snø. Dette medfører at snøen blir brøytet inn over private avkjørsler. Vanligvis strekker den offentlige veigrunnen seg ikke så langt at man unngår å brøyte snøen inn på de tilstøtende eiendommer. Dette er forhold som man må regne med ved avståelse av grunn til offentlige veiformål. Ved ekspropriasjon eller frivillig avtale om vederlaget for grunnavståelse forutsettes det tatt hensyn til ulemper som følge av dette. Er grunn avstått uten vederlag, må man gå ut fra at også ulempene ved forsvarlig snøbrøyting er godtatt dersom det ikke er tatt uttrykkelig forbehold på dette punkt". 

Mer om Vegvedlikehold

Spørsmål og svar

Dokumenter

Om Kommunalteknikk

Ansvarsområder

Kommunalteknikk skal forvalte kommunens tekniske infrastruktur og ivareta innbyggernes interesser vedrørende dette. I forvaltningsansvaret ligger det at foretaket skal drifte, vedlikeholde og om nødvendig oppgradere kommunens tekniske infrastruktur etter de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og tekniske normer.

Kommunalteknikk har ansvaret for:
​Kommunale veger
Vann og avløp
Renovasjon

Kontaktinformasjon

Postboks 113, 1921 Sørumsand
Sørumsandvegen 77, 1920 Sørumsand (Vektergården)
63 86 90 00
sorum.kommunalteknikk@sorum.kommune.no