byggegrense - illustrasjon av plassering bygg langs vei - laget av Statens vegvesen

Dispensasjon fra byggegrense - ny digital tjeneste

Nå er det åpnet for en digital tjeneste for deg som ønsker å bygge nærmere veien enn byggegrensen tillater

Byggegrense langs riks-/fylkesvei er 50 meter til veiens midt, langs kommunal vei er den 15 meter. Grensen langs kommunal vei og gang-/sykkelvei kan ha andre bestemmelser i en reguleringsplan.

Planlegger du et tiltak innenfor byggegrensen, må du søke om dispensasjon til det. Blir søknaden din innvilget vil du få et vedtak om dispensasjon fra byggegrensen. Blir søknaden avslått, har du anledning til å klage.

Statens vegvesen og KS har samarbeidet om denne nye tjenesten, som gjør det enklere å søke om dispensasjon fra byggegrense mot offentlig vei, eller gang-/sykkelvei. Innlogging med elektronisk ID.

Les mer om den digitale tjenesten på Statens vegvesen sine hjemmesider.

Du kan også fortsette å sende inn søknad om dispensasjon direkte til kommunen når det gjelder kommunal vei, kommunen sender også videre søknad om dispensasjoner til Statens vegvesen som gjelder riks-/fylkesvei. Søknad om dispensasjon fra byggegrense til kommunal vei gjør du med skjemaet Dispensasjon.