15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare
Illustrasjonsbilde Eidsvegen fortau langs fylkesvei 253 i Sørum kommune

Eidsvegen, Blaker - offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for fortau langs fylkesvei 253

Miljø- og samfunnsutvalget i Sørum kommune vedtok 10.10.2019 i sak 67/19 å legge forslag til reguleringsplan for fortau langs fylkesveg 253, Eidsvegen ved Blaker til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningslovens § 12-10. Frist for merknader er 31.12.2019.

Planforslaget omfatter fortau på sør og vestsiden av Eidsvegen, fv. 253, ca. 340 meter i en bredde av 2,75 meter. Fortauet skal kople seg på den eksisterende gang- og sykkelvegen ved Blaker kirke med et tilrettelagt krysningspunkt. Det skal etableres rekkverk mot bratt sideterreng og nytt veglys.

Det er planlagt fartshumper ved Blaker stasjon og sør for krysset Eidsvegen/Meierivegen. Det er også planlagt nedsatt fartsgrense til 40 km/t på strekningen fra Blaker kirke og forbi Blaker stasjon. Fortauet følger eksisterende veg.

Kommunen oppfordrer lag og organisasjoner, grunneiere og andre berørte til å sette seg inn i saken og komme med innspill og kommentarer til forslaget.

Grunneiere og berørte parter mottar forslaget via e-post, ordinær post, eller digipost. Det vil også være oppslag i Vektergården.

Eventuelle merknader sendes inn via skjemaet "høringssvar ved offentlig høring" sak 15/03656, eller via ordinær post til: Sørum kommune, plan, næring og byggesak, postboks 113, 1921 Sørumsand.

Er det behov for ytterligere informasjon, kontakt saksbehandler Anne Grindal Søbye på e-post: anne.sobye@sorum.kommune.no eller telefon 63 86 98 20.

Frist for merknader er 31.12.2019.

 

Høringssvar ved offentlig høring, sak 15/03656:
Skjema for innsending av merknader

Saksdokumenter:
Saksfremlegg Miljø- og samfunnsutviklingsutvalget
Vedtak Miljø- og samfunnsutviklingsutvalget
Tegningshefte

Øvrige dokumenter kan du lese i den politiske saken - 67/19.