Illustrasjonsfoto samarbeid ulike fagpersoner

Forebyggende arbeid barn og unge

Sørum kommune jobber tverrfaglig og tverretatlig i mange sammenhenger. Mye av dette arbeidet bindes sammen gjennom kommunens SLT-arbeid (samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak).

Gjennom et forpliktende tverrfaglig forebyggende samarbeid skal SLT-arbeidet bidra til å gi barn og unge trygge og gode oppvekstsvilkår. Dette skal gjøres gjennom tiltak som virker forebyggende på områder som kriminalitet, rus, ekstremisme, atferdsproblemer og psykisk helse. Målet er å få større effekt av arbeid/tiltak som allerede gjøres, å samle informasjon om situasjonen i kommunen og sammen å gå i riktig retning.

 

Hovedmål for dette arbeidet er å:

  • samordne ressurser for å sikre barn og unge et koordinert og godt oppvekstmiljø
  • redusere rus og kriminalitet blant barn og unge

 

Målgruppe:

Målgruppen er alle barn og unge mellom 0-25 år og deres foresatte.

Spesielt de mellom 13-18 år som:

  • vokser opp i vanskelige/utsatte forhold
  • begår kriminelle handlinger
  • er i fare for å begå handlinger som er en skade for seg selv eller andre

 

Spesielle innsatsområder:

  • Psykisk helse for barn og unge
  • Rus blant ungdom

 

SLT-modellen i Sørum kommune er en modell for tverrfaglig forebyggende samarbeid og består av tre nivåer:

A.        Det styrende nivå                    -           styringsgruppen

B.        Det koordinerende nivå           -           arbeidsutvalget

C.        Det utførende nivå                  -           SLT-teamet

En detaljert beskrivelse av modellen finner du her.