Forside - Nyheter

Stor pågang på byggesak

Publisert 12. september 2019  | Oppdatert 12. september 2019

Veldig mange der ute har sendt inn byggesøknader

Innsyn i plansaker og byggesaker

Publisert 11. september 2019  | Oppdatert 11. september 2019

Du kan nå søke opp på gårds- og bruksnummer og finne tilknyttede saker

Varsel om oppstart av detaljregulering for Orderudjordet, samt endring av utbyggingsavtale

Publisert 05. september 2019  | Oppdatert 05. september 2019

Det kunngjøres at det skal igangsettes arbeid med detaljregulering av den nordligste delen av Orderudjordet. Det varsles samtidig om oppstart av endring av utbyggingsavtalen for Orderudjordet. Frist for merknader er 26.09.2019.

Skifte av veinavn i Sørum Kommune

Publisert 30. august 2019  | Oppdatert 30. august 2019

26 veinavn skal skiftes i Sørum

Som ledd i sammenslåingen av Skedsmo, Fet og Sørum kommuner må endel veinavnskilt skiftes

Vannledning i Østbyvegen skal saneres

Publisert 26. august 2019  | Oppdatert 26. august 2019

Starter onsdag 28. august i uke 35 og fullføres innen uke 39.

Midlertidig vei og omkjøring vil bli skiltet.

Varsel om nedetid i forbindelse med nytt pleie og omsorgssystem

Publisert 26. august 2019  | Oppdatert 26. august 2019

Konvertering av nytt pleie og omsorgssystem - Gerica

Skolestart 20. august 2019

Publisert 19. august 2019  | Oppdatert 19. august 2019

Vis hensyn! Senk farten! Unngå kjøring ved skolen!

Skolen starter på tirsdag og det vil være mange SMÅ, nye trafikanter på veiene - alene eller sammen med foresatte.

Hval søndre - høring av mindre endring av reguleringsplan

Publisert 15. august 2019  | Oppdatert 12. september 2019

Sørum kommune foreslår en mindre endring av reguleringsplan for Hval søndre.
Frist 7. september 2019.

Varsel om stenging av veier - Heimlyvegen/Skogvegen

Publisert 06. august 2019  | Oppdatert 06. august 2019

Sørum kommunalteknisk avdeling skal sanere vannledning i Skogvegen. 

Informasjon vedrørende grunnforholdene i Lørenfallet

Publisert 05. august 2019  | Oppdatert 21. august 2019

I en artikkel i Romerikes Blad mandag 5. august, fremkommer det informasjon om en geoteknisk rapport som kommunen har fått utarbeidet i forbindelse med et kommunalt vann- og avløpsprosjekt i Lørenfallet.

Det medfører riktighet at kommunen har mottatt utkast til en geoteknisk rapport for et begrenset område i Lørenfallet. Kommunen forventer å få oversendt en endelig rapport i løpet av august. Konklusjonen i rapportutkastet er at det i forbindelse med gravearbeidet må utøves aktsomhet og at kompenserende tiltak må benyttes for å unngå skade. Videre foreslår rapporten enkelte generelle tiltak for området. Kommunen har fra tidligere kjennskap til at grunnforholdene i Lørenfallet er utfordrende, og det har derfor vært spesiell fokus på dette i forbindelse med behandlingen av plan- og byggesaker.

Kommunen vil først påpeke at det ikke er gjort funn som tilsier noen umiddelbar fare for områdestabiliteten på Lørenfallet. Det er heller ingen ting som tyder på at situasjonen er ny eller har endret seg de siste årene.

Sørum kommune har generelt svært utfordrende grunnforhold og dette er noe kommunen har stor fokus på. Utbyggere og innbyggere som er i kontakt med kommunen vil derfor ofte oppleve at det stilles krav til geotekniske undersøkelser før tiltak kan gjennomføres. Kommunen vil minne om at de som utfører tiltak på egen tomt har ansvar for at arbeidet utføres på en sikker måte, og dersom man er usikker må man innhente ekstern bistand til å vurdere forholdet. Kommunen har ikke kompetanse til å vurdere grunnforhold i enkeltsaker.

Ved mottak av endelig rapport om forholdene i Lørenfallet vil kommunen vurdere behovet for eventuelle ytterligere tiltak ut over det som ivaretas gjennom søknadsprosessene i plan- og bygningsloven.    

Kommuneplanens arealdel 2019 – 2031 er vedtatt

Publisert 25. juli 2019  | Oppdatert 30. august 2019

Kommunestyret vedtok kommuneplanen i møtet 12.06.2019 sak 65/19.

Ausenfjellet II - adkomstveg - 2. gangs behandling, samt tilleggsutredninger for regulering av adkomstvegen

Publisert 27. juni 2019  | Oppdatert 27. juni 2019

Kommunestyret har i møte 12.06.2019 behandlet sak 74/19 - 2. gangsbehandling av adkomstveg til Ausenfjellet II næringsområde, samt sak 73/19 - tilleggsutredninger for regulering av adkomstveg til Ausenfjellet næringsområde

Ausenfjellet II næringsområde - 2. gangs behandling

Publisert 27. juni 2019  | Oppdatert 27. juni 2019

Kommunestyret har i møte 12.06.2019 behandlet sak 75/19. 2. gangsbehandling av Ausenfjellet II næringsområde

Tilskudd til kulturverntiltak 2019

Publisert 26. juni 2019  | Oppdatert 26. juni 2019

Søknadsfrist 1. september

Eier du en verneverdig bygning? Jobber foreningen din med kulturminner?

Da kan dere søke om tilskudd til kulturverntiltak

Østbyvegen - Jensrudvegen, sanering

Publisert 21. juni 2019  | Oppdatert 21. juni 2019

Anleggstart uke 26 2019

Kommunens anleggsstart og fremdrift  av anleggsarbeidene starter uke 26/27. Gravearbeidet vil trolig vare til uke 34, mens asfaltering utføres i august/september 2019 perioden. Arbeidene starter ved Østbyvegen.

Sørums Barn og unges kommunestyre på besøk i Stortinget

Publisert 20. juni 2019  | Oppdatert 20. juni 2019

Barn og unges kommunestyre i Sørum kommune møtte stortingspresidenten i Norges demokratiske storstue.

Trygt drikkevann og gode rutiner i Sørum kommune

Publisert 19. juni 2019

I lys av hendelsene på Askøy, informerer Sørum kommune her om kvalitet og rutiner som gjelder kommunalt vann

Kartlegging av helse og trivsel: Sørum-ungdom stort sett på landsgjennomsnittet

Publisert 17. juni 2019  | Oppdatert 17. juni 2019

Helse og trivsel blant ungdomsskoleelever i Sørum ligger på landsgjennomsnittet på de fleste områder. Sørum har også tre utfordringsområder. Det viser den landsomfattende spørreundersøkelsen til Ungdata som ble gjennomført våren 2019.

Kommunestyret har vedtatt områderegulering for Orderudjordet

Publisert 17. juni 2019  | Oppdatert 26. juni 2019

Kommunestyret vedtok i møte 12.06.2019, sak 71/19, områdereguleringsplan for Orderudjordet.

 

Vedtak av utbyggingsavtale for Orderudjordet

Publisert 17. juni 2019  | Oppdatert 26. juni 2019

Kommunestyret vedtok 12.06.2019, sak 72/19, utbyggingsavtale for Orderudjordet.