Gravide rusmiddelmisbrukere - bruk av tvang

Generelt

Tema

- Helse og sosial

Beskrivelse

En gravid rusmiddelavhengig kan holdes tilbake uten eget samtykke i institusjon som er utpekt av regionalt helseforetak. Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker treffer vedtak om tvungen tilbakeholdelse etter forslag fra kommunen. Pårørende kan kreve at kommunen vurderer om den skal fremme sak for fylkesnemnda om bruk av tvang. Formålet er å hindre eller begrense sannsynligheten for at barnet blir født med skade. Under oppholdet skal det legges vekt på at kvinnen tilbys tilfredsstillende hjelp mot rusmiddelmisbruket slik at hun kan bli i stand til å ta vare på barnet.

Målgruppe

  • Gravide rusmiddelavhengige
  • Hennes pårørende

Kriterier/vilkår

  • Den gravides rusmiddelmisbruk må være av en slik art at det er overveiende sannsynlig at barnet blir født med skade som følge av rusbruken
  • Hjelpetiltak etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 (for eksempel støttekontakt, råd og veiledning, poliklinisk behandling eller frivillig institusjonsopphold) er ikke tilstrekkelig

Pris på tjenesten

Institusjonsopphold for gravid rusmiddelavhengig er som regel en del av spesialisthelsetjenesten og er da gratis for pasienten og for kommunen.


Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
helsenorge.no - bruk av tvang

Partnere

  • Spesialisthelsetjenesten ved regionalt helseforetak
  • Helse- og omsorgstjenesten
  • Fastlegen
  • Barnevernstjenesten

Regelverk

Praktisk information

Klagemulighet

Vedtak i fylkesnemnda om å tilbakeholde gravid rusmiddelmisbruker kan ikke påklages, men kan bringes inn for tingretten i første instans, både av den gravide kvinnen og av kommunen.Et såkalt hastevedtak kan påklages. Da er det fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker som er klageinstans.

Annen informasjon

Oppdatert

2012-02-21 09:23