15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare
Bilde av en pokal

Hederspriser

Sørum kommune deler hvert år ut en hederspris, Sørumprisen. Forslagsfrist er 1. september.

Tidligere år har Sørum kommune i tillegg til Sørumprisen også delt ut en mangfoldspris og en frivillighetspris. Fra og med 2017 er disse prisene blitt samordnet med Sørumprisen til en hederspris, Sørumprisen. ( Vedtak i Sørum kommunestyre i møte 15.03.2017 i sak 29/17)

 

Vedtekter for Sørumprisen.

Sørumprisen er innstiftet og utdeles av Sørum kommune.

Den skal være en takk til personer eller organisasjoner som har gjort en innsats utover det vanlige, og en stimulans og oppmuntring i deres videre arbeide. Det frivillige arbeidet kan være utført innenfor alle deler av samfunnslivet

Prisen består av diplom og gave.

Regler for utdeling.
Sørumprisen tildeles innbyggere eller organisasjoner i Sørum kommune som har utmerket seg innenfor ett eller flere av disse områdene:

 • utført uegennyttig innsats som har bedret trivsel og livskvalitet for andre.

 • gjort en særdeles god innsats på idrettssektoren, det være seg i konkurranser eller på det administrative plan.

 • nedlagt et stort og godt arbeid blant ungdommen, det være seg ved lagsvirksomhet eller på annen måte.

 • gjort et særdeles stort og godt arbeid innen bygdas sang- og musikkliv, eller på andre kulturelle områder.

 • gitt et viktig bidrag for å fremme integrering og kulturelt mangfold.

  Politisk utvalg med ansvar for kultur vedtar hvem som skal tildeles prisen. Det tildeles vanligvis ut én Sørumpris hvert år. Dersom det et år ikke finnes aktuelle/kvalifiserte kandidater, deles prisen ikke ut.

  Utdelingen av Sørumprisen bør så vidt det er mulig legges sammen med et arrangement i SørumFestivalen som arrangeres hvert år i januar/februar.

  Enhver som er bosatt i kommunen samt lag og foreninger kan overfor politisk utvalg med ansvar for kultur komme med forslag på kandidater til Sørumprisen.

  Sørumprisen tildeles samme person bare en gang. Den kan tildeles post mortem.

  Retningslinjer vedtatt av Sørum kommunestyre 15.03.2017

Mer om Kulturmidler