15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare
Utsnittav kommuneplanen for Sørum 2015-2027

Hva er en kommuneplan?

Alle kommuner skal etter plan- og bygningsloven ha en kommuneplan. En kommuneplan er et overordnet styringsdokument for kommunen.

Den består av en samfunnsdel som fastsetter kommunens mål og en arealdel for bruk og vern av kommunens arealer. Kommuneplanens arealdel gjelder i 12 år, men skal revideres hvert fjerde år. Alle kommuner har plikt til å utarbeide en kommuneplan.

Kommuneplanen sier hvilke utfordringer kommunen står overfor og mål for langsiktig utvikling. Dette vises gjennom tekst som beskriver status, utvikling og mål, samt kart over kommunen som viser tillatt arealbruk med bestemmelser. Planen skal sikre forutsigbarhet for innbyggere. En vedtatt kommuneplan skal ligge til grunn for videre planlegging. Kommunen kan vurdere om det i enkelte områder er behov for en mer detaljert kommuneplan, det kan da utarbeides en kommunedelplan eller områdeplan for et område.

Kommuneplanen for Sørum gjelder for perioden 2015-2027. Minst én gang i løpet av hver valgperiode skal kommunestyret revidere planen. Handlingsdelen revideres med økonomiplanen hvert år.

Mer om Kommuneplan

Spørsmål og svar

Om Plan og regulering

Faggruppen plan og regulering har ansvar for kommunens planstrategi, kommuneplanen, reguleringsplaner, delingssaker og temaplaner for samferdsel og trafikksikkerhet. Vi er organisert under tjenesteområdet for miljø og samfunnsutvikling og virksomheten plan, næring og byggesak (PNB).

Ansatte i faggruppen plan og regulering:
Anne G. Søbye, konstituert fagleder
Heidi Norun Nyland, planrådgiver
Marie Fidjeland, planrådgiver
Lisa Lyngmo, planrådgiver
Bodil Westby, planrådgiver

Besøksadresse:
Sørumsandveien 77, 1920 Sørumsand (Vektergården)

Postadresse:
Postboks 113, 1921 Sørumsand

Telefon:
63 86 98 20

E-post:
plan@sorum.kommune.no