Hva er koordinerende enhet?

Funksjonen som koordinerende enhet er i Sørum lagt til Tildelingsenheten.

Koordinerende enhet skal

 • bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tilbud til tjenestemottakere med habiliterings- og rehabiliteringsbehov
 • koordinere tjenester til personer med alvorlig sykdom
 • bidra til at tjenester ses i sammenheng
 • sikre kontinuitet i tiltakene over tid, uavhengig av hvem som har ansvaret
 • være et kontaktpunkt for eksterne og interne samarbeidspartnere
 • være lett tilgjengelig både for tjenestemottakerne og for samarbeidspartnere
 • skal bidra til at de forskjellige tjenesteyterne samarbeider ved planlegging og organisering av tjenestetilbudene
 • skal tilrettelegge for brukermedvirkning på individ- og systemnivå

Koordinering av tjenester ved alvorlig sykdom

Å få en alvorlig diagnose påvirker hverdagen både for den som er syk og deres pårørende. Utfordringene kan være mange og sammensatte.

Enheten skal være et sted hvor man kan henvende seg dersom man har behov for å få koordinert tjenestene sine ved alvorlig sykdom som for eksempel kreft og ALS.

Hva kan en koordinator bidra med?

 • Hjelpe til med å koordinere og tilrettelegge hverdagen for den syke og pårørende på en best mulig måte
 • Er ansvarlig for å samordne tilbud og tjenester rundt pasienten i kommunen
 • Skal være lett tilgjengelig for pasienten og pårørende

Individuell plan

Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til, og bør oppfordres til, å få utarbeidet en individuell plan, og til å delta aktivt i å beskrive sine ønsker, mål og behov for tjenester. Individuell plan skal ikke utarbeides uten samtykke fra brukeren eller den som kan samtykke på vegne av brukeren. Pårørende skal trekkes inn i arbeidet i den utstrekning brukeren og pårørende selv ønsker det. Kommunen skal tilby koordinator. Koordinatoren skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte pasient eller bruker. Koordinator skal også sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med individuell plan.

Kontaktinformasjon:

Sørum kommune v/Tildelingsenheten

Tlf. 63 86 90 00

OVEtildelingsenheten@sorum.kommune.no 

Mer om Avlastning

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer

Om Psykisk helse og Tildeling

Tildelingsenheten samlokaliseres med Tildeling Fet og Tjenestekontor Skedsmo i Lillestrøm fra 27. mai. Dette er et ledd i kommunesammenslåingen. 

De ansatte vil være i Sørum kommune henholdsvis tirsdager og torsdager, inntil videre i samme lokaler på Bankgården. 

Dere kan kontakte Tildelingsenheten på samme måte som før, enten du tar direkte kontakt med saksbehandler eller ringer til sentralbordet i kommunen. 

Søknadsskjema finnes på våre nettsider, og du kan også gå innom sentralbordet på Rådhuset og hente skjema der. 

Ved behov for ytterligere informasjon, ta kontakt med Tildelingsenheten.

Ansvarsområder

Tildelingsenheten fatter følgende vedtak innenfor følgende områder:

 • Korttidsopphold institusjon
 • Langtidsopphold institusjon
 • Rullerende opphold institusjon
 • Avlastningsopphold
 • Korttidsopphold rehabiliteringsavdeling
 • Dagopphold i institusjon
 • Hjemmesykepleie
 • Hjemmehjelp
 • Trygghetsalarm
 • Omsorgslønn
 • Støttekontakt
 • Individuell plan
 • Praktisk bistand

Psykisk helse og rus:

Ambulerende psykisk helseteam:

Kontaktinformasjon

Kuskerudveien 11, 1920 Sørumsand
63 86 90 00
postmottak@sorum.kommune.no
Virksomhetsleder: Annette Bergersen