Hva gjør kommunen for å skape trygge veier for myke trafikanter?

Sørum kommune er opptatt av å skape trygge veier for myke trafikanter. Vi mottar mange henvendelser med forslag om hvordan vi kan gjøre veiene tryggere, og spesielt høy fart er en tilbakevennende utfordring.

Ofte starter vi med å gjennomføre gjennomsnittsmålinger for å kartlegge omfanget. Når vi velger å innføre fartsdumper, krever dette at den generelle gjennomsnittshastigheten er for høy. Andre sikringstiltak kommunen gjør er bedre veibelysning, utbedring av veikryss og skilting.

Vår erfaring er at de aller fleste bilister overholder fartsgrensen, men dessverre er det noen som ikke gjør dette. Vi vet at mange ønsker fartsdumper i sitt nærområde for å forhindre råkjøring, men dette vil dessverre forskyve problemet til andre veistrekninger. Å håndheve fartsovertredelser er politiets ansvar og vi er dialog med politiet hvis vi mottar tips om det er spesielle strekninger råkjøring forekommer.

Sørum kommune oppfordrer alle bilister til å opptre aktsom i lokaltrafikken og ta hensyn til sine sambygdinger. I tillegg oppfordrer vi at for eksempel velforeningene, på FAU-møter og i lokalmiljøene generelt retter oppmerksomheten mot å skape gode og bevisste trafikale holdninger når man ferdes i tettbebygde strøk. Gjennom en felles laginnsats, bevisstgjøring og holdningsendring, vil vi sammen bidra til å skape et sikkert og trygt lokalmiljø.

Mer om Vegbygging

Spørsmål og svar

Dokumenter

Om Kommunalteknikk

Ansvarsområder

Kommunalteknikk skal forvalte kommunens tekniske infrastruktur og ivareta innbyggernes interesser vedrørende dette. I forvaltningsansvaret ligger det at foretaket skal drifte, vedlikeholde og om nødvendig oppgradere kommunens tekniske infrastruktur etter de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og tekniske normer.

Kommunalteknikk har ansvaret for:
​Kommunale veger
Vann og avløp
Renovasjon

Kontaktinformasjon

Postboks 113, 1921 Sørumsand
Sørumsandvegen 77, 1920 Sørumsand (Vektergården)
63 86 90 00
sorum.kommunalteknikk@sorum.kommune.no