15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare

Hva koster det å bo på institusjon?

Hvor mye det koster, avhenger av oppholdets varighet.

AVLASTNINGSOPPHOLD
Dette er i forskriften angitt som «korttidsopphold som primært ytes for å avlaste pårørende i deres omsorgsoppgaver». Det følger av forskriften at det ikke skal kreves egenandel. Et avlastningsopphold er derfor gratis.

KORTTIDSOPPHOLD
En beboer har rett på 60 korttidsdøgn pr kalenderår. For 2016 er satsen fastsatt til kr 150,- pr døgn. Ut over 60 døgn kan kommunen kreve betaling etter samme regler som for langtidsopphold.

LANGTIDSOPPHOLD
Her opereres det ikke med «faste» priser slik som ved korttidsopphold. Egenbetalingen/vederlaget er basert på inntekt.

I helse- og omsorgstjenesteloven, som trådte i kraft 1. januar 2012, er det i § 11-2 gitt en generell hjemmel for at kommunen kan ta egenandeler for de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

I «forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester» av 2012 finner du i kap. 1 egenandelsreglene for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Mer om Omsorgsbolig

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer

Om Psykisk helse og Tildeling

Tildelingsenheten samlokaliseres med Tildeling Fet og Tjenestekontor Skedsmo i Lillestrøm fra 27. mai. Dette er et ledd i kommunesammenslåingen. 

De ansatte vil være i Sørum kommune henholdsvis tirsdager og torsdager, inntil videre i samme lokaler på Bankgården. 

Dere kan kontakte Tildelingsenheten på samme måte som før, enten du tar direkte kontakt med saksbehandler eller ringer til sentralbordet i kommunen. 

Søknadsskjema finnes på våre nettsider, og du kan også gå innom sentralbordet på Rådhuset og hente skjema der. 

Ved behov for ytterligere informasjon, ta kontakt med Tildelingsenheten.

Ansvarsområder

Tildelingsenheten fatter følgende vedtak innenfor følgende områder:

 • Korttidsopphold institusjon
 • Langtidsopphold institusjon
 • Rullerende opphold institusjon
 • Avlastningsopphold
 • Korttidsopphold rehabiliteringsavdeling
 • Dagopphold i institusjon
 • Hjemmesykepleie
 • Hjemmehjelp
 • Trygghetsalarm
 • Omsorgslønn
 • Støttekontakt
 • Individuell plan
 • Praktisk bistand

Psykisk helse og rus:

Ambulerende psykisk helseteam:

Kontaktinformasjon

Kuskerudveien 11, 1920 Sørumsand
63 86 90 00
postmottak@sorum.kommune.no
Virksomhetsleder: Annette Bergersen