Hvordan er regler for permisjon?

Det ble i kommunestyremøtet 22.11.2017 vedtatt nye retningslinjer for permisjon fra den pliktige opplæringen i Sørum kommune.

Permisjon fra den pliktige opplæringen
I samsvar med opplæringslova § 2-11 kan det etter søknad og individuell vurdering gis permisjon fra den pliktige opplæringen i inntil to uker.

Elevene har ikke rett på permisjon etter § 2-11 første ledd. Forutsetningen for å gi permisjon er at det er forsvarlig å gi eleven fri fra opplæringen, dette må avgjøres etter en konkret vurdering i hver enkelt sak. Det skal blant annet vektlegges om og i hvilken grad eleven får noen form for opplæring i permisjonstiden.  Den opplæringen eleven mister i forbindelse med permisjonen har ikke eleven rett på å få erstattet senere.

Saksgang ved søknad om permisjon
Alle søknader sendes via elektronisk søknadsskjema. Den enkelte skole besvarer søknaden med et enkeltvedtak som sendes foresatte, i samsvar med bestemmelsene i Forvaltningsloven.

Svar på søknad om permisjon fra grunnskoleopplæring skal inneholde en begrunnelse for den avgjørelsen som er tatt. Enkeltvedtak kan påklages og det skal i svarbrevet fra skolen foreligge opplysninger om hvor klagen skal sendes. Kommunens klageinstans kan omgjøre vedtaket helt eller delvis og innvilge fri. Kommunens klageinstans kan også opprettholde skolens vedtak. I slike tilfeller sendes saken til Fylkesmannen i Oslo og Akershus som er endelig klageinstans. Det kan ikke klages på Fylkesmannens vedtak.

Personvern og behandling av din søknad
Sørum kommune har en personvernerklæring som gjør rede for hvordan personopplysninger behandles.

Når du har sendt inn skjemaet, så vil du i løpet av noen dager finne igjen skjemaet på Min Side (krever innlogging med ID-porten). Hvis søknaden medfører vedtak fra Sørum kommune vil du også finne igjen vedtaket på Min Side.

Her finner du søknadsskjema for permisjon fra undervisning.

Mer om Grunnskole

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer

Dokumenter

Om Bingsfoss ungdomsskole

Ansvarsområder

Skolestart høsten 2019
Skolestart er tirsdag 20. august klokka 8.45.

Skoletider 2019/20
Mandag, tirsdag , torsdag og fredag: 08.45 - 15.00.
Onsdag: 08.45 - 12.05

Bingsfoss ungdomsskole har 400 elever. For skoleåret 2019/20 er de fordelt på seks klasser på hvert trinn. Hvert trinn har sin avdeling med baserom til hver klasse, grupperom og studierom. Skolen har et stort mediatek, kantine, gode avdelinger til kunst og håndverk, mat og helse og musikk med lydisolerte øverom. Vi har eget svømmebasseng og et auditorium med alle tekniske hjelpemidler.

Kontaktinformasjon

Vendom 6, 1920 Sørumsand
63 86 91 60
postmottak@sorum.kommune.no

Virksomhetsleder: Beate Schilling