Overvann

Info om OVERVANNSHÅNDTERING og påleggsutsendelse

Vil du være med på å redusere de kommunale gebyrene innen vann og avløp?

Bryr du deg om miljøet og utslipp i Glomma?

Bryr du deg om miljøet og vil bidra til at avløpsrenseanlegget får økt sin rensegrad før det slippes ut i Glomma?
Mange har i dag taknedløpet koblet til det kommunale avløpsnettet. Dette kan medføre utfordringer på ledningsnettet på flere måter. Summen av store, tette flater med rask avrenning og underdimensjonert overvannsnett gjør at styrtregn ikke blir håndtert på riktig måte. Overvann (vann fra tak o.l.) som ledes direkte inn på avløpsnettet, kan resultere i tilbakeslag på spillvannsledningen og at din og andres kjellere blir fylt med kloakk. Samtidig vil store mengder overvann som sendes til renseanlegget øke rensekostnadene, og dermed også de kommunale avgiftene på vann og avløp.

Tekstboks: © Braskerud og SkallebakkeHeldigvis er dette veldig enkelt å gjøre noe med, og du kan utføre tiltak på egen eiendom! Et enkelt og billig tiltak er frakobling av takrenner fra kommunal spillvannsledning. Dette vil være med på å redusere skadelig avrenning fra tak på kommunalt spillvannsnett. Det vil også medføre at det kommunale renseanlegget lettere og i større grad, kan rense spillvannet fra kommunens innbyggere. Det du må påse er å lede overvannet ut på egen eiendom, enten på gressmark eller andre flater der vannet kan infiltrere. Samtidig er det viktig å passe på at vannet ledes vekk fra bygningen. Dette gjøres enkelt ved å kappe taknedløpet og sette på et utkast, som fås kjøpt hos byggevarehandlere. Røret som går ned i bakken plugges igjen med et passende lokk for å hindre at avløpsledningen tettes igjen.
Du står også fritt til å tenke nytt. Kanskje du vil samle opp regnvannet på eiendommen, og bruke det til vanning av hage og vasking av bil på tørre sommerdager?    

Forhåndsvarsel- og påleggsbrev
Sørum kommunalteknikk ser at økende nedbørsmengder og intensitet vil gi en større utfordring for kapasiteten på spillvannsnettet i kommunen. I følge forurensningsloven § 22 annet ledd kan kommunen kreve omlegging av stikkledning. Som et tiltak for fremtidig, økende nedbørsmengde vil kommunalteknikk sende ut forhåndsvarsel- og påleggsbrev til berørte innbyggere. Pålegget vil kreve at innbyggere må koble taknedløpet fra den kommunale spillvannsledningen.                                  

Har du spørsmål vedrørende dette er det bare å ta kontakt med Sørum kommunalteknikk.  

Mer informasjon kan du finne her:
Braskerud B. C. og Skallebakke O. P. (2013). Frakobling av takrenner til overflate. Flomdemping i små nedbørfelt. Debattinnlegg/kommentar.

Sørum Kommune
Kommunalteknikk