Illustrasjonsfoto bolignummer og adresse

Informasjon om eiendomsskatt 2016

Takstene for eiendomsskatt øker med 10 % fra 01.01.2016. Årsaken er at takstene har stått i 10 år, og kommunestyret har vedtatt å gjennomføre en såkalt kontorjustering for 2016, hvor taksten øker med 10 % i forhold til 2006. Skatteseddel som viser utregningen for hver enkelt eiendom blir sendt ut via post i slutten av februar 2016.

Eiendomsskatt er en kommunal skatt som ble innført i Sørum i 2006 på alle bolig- og næringseiendommer, ubebygde tomter samt verk og bruk.
Skatteinntektene tilfaller i sin helhet Sørum kommune, og de inngår i finansiering av de kommunale tjenestene.

Om eiendomsskatten:
I Sørum kommune har vi eiendomsskatt. Det betyr at alle som eier tomt, bolig, fritidsbolig og næringsbygg må betale eiendomsskatt til kommunen.
Eiendomsskatten og størrelsen på denne blir vedtatt i kommunestyret hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen. Herunder vedtas også størrelsen på bunnfradraget og skattesatsen. I Sørum har skattesatsen ligget på 2 promille siden 2006. Bunnfradraget per boenhet (godkjent med eget kjøkken, bad og wc) er kr 500.000. Bunnfradrag er et kronebeløp som går til fradrag i skattegrunnlaget for alle selvstendige godkjente boenheter som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet.
Det er eiendommens verdi som danner grunnlaget for skatteberegningen. Verdien fastsettes i en egen eiendomsskattetakst.
Hvert år i januar måned takseres nybygde boliger eller boliger/tomter der det har skjedd vesentlige endringer siste år.

Taksering
Hvert 10. år skal det etter eiendomsskatteloven gjennomføres en ny taksering av alle eiendommer. Ny taksering kan i henhold eiendomsskatteloven gjennomføres etter en av tre modeller:

  1. Full taksering av hver eiendom
  2. Kontortaksering (økning av takstgrunnlaget med inntil 10 % per år)
  3. Beholde gjeldende takst uendret

Siste taksering i Sørum var i 2005 (gjeldende fra 01.01.2006).

Det vil si at nå i 2016 har takstene stått i 10 år, og kommunestyret har vedtatt å gjennomføre en såkalt kontorjustering for 2016, hvor taksten øker med 10 % i forhold til 2006. Skatteseddel som viser utregningen for hver enkelt eiendom blir sendt ut via post i slutten av februar 2016.

Matrikkelen (Statens kartverk) er grunnlaget for de arealene som knyttes til hver eiendom. Der skal alle bygninger med bruksareal i alle etasjer være registrert. Takstgrunnlaget regnes ut etter antall kvadratmeter bruksareal, standard på bygning og beliggenhet i kommunen (sonefaktor).

Nybygde boliger er fritatt for eiendomsskatt det første året etter at de er tatt i bruk.
 

Eksempel på utregning av eiendomsskatt på bolig med en boenhet:
 

 

Eiendomsskattetakst  

Kr

3 000 000 

-

Bunnfradrag

Kr

500 000

=

Skattegrunnlag

Kr

2 500 000

 

2 promille av skattegrunnlaget

Kr

5 000

 

Eiendomsskatt å betale

Kr

5 000 

NB! Eiendomsskattetaksten må ikke forveksles med ligningsverdien for eiendommen som fastsettes av skatteetaten og som normalt skal utgjøre 25 % av omsetningsverdien.

Fakturaspørsmål?

  • Faktura blir sendt ut to ganger i året, i mars med forfall 20. april og i september med forfall 20. oktober
  • Klager du på eiendomsskatten må tilsendt faktura betales. Får du medhold i klagen blir eventuelt overskytende beløp tilbakebetalt
  • Klageperioden er 6 uker fra utsendelsen av eiendomsskatteseddelen, ca. 1. mars hvert år. Eierskifte som skjer etter utløpet av klagefristen gir ikke den nye eieren noen forlenget rett til å klage. Dette er ikke til hinder for at beregningsfeil, skrivefeil, feil antall boenheter og lignende kan rettes senere, jf. eiendomsskattelovens § 17. Den nye eieren kan be om kopi av eiendomsskatteseddelen som ble sendt til den forrige eieren.
  • Ved kjøp og salg av eiendom kan megler hjelpe til med å fordele eiendomsskatten mellom partene
  • Tinglyste eierskifter blir automatisk oppdatert. Det tar ca. 3 – 4 uker før vi har opplysninger om ny tinglyst eier


Fritak for eiendomsskatt
For bestemmelser om fritak for eiendomsskatt henviser vi til eiendomsskatteloven § 5.
 
Kunngjøring - skatteliste:
I samsvar med eiendomsskatteloven §§14 og 15 skal alle vedtatte eiendomsskattetakster (skattelista) ut til offentlig ettersyn i 4 uker.

Sørum kommune kunngjør 1. mars hvert år en liste over hvilke eiendommer som er taksert, eiendomsskattetaksten, skattesatsen, evt. bunnfradrag og hva eiendomsskatten utgjør for den enkelte eiendom. Lista legges ut for gjennomsyn i 4 uker i papirformat i rådhusets vestibyle.
 

Klage på eiendomsskatten

  • Skatteyteren kan klage på eiendomsskatten. Det kan klages hvert år, forutsatt at det ikke er klaget på samme forhold tidligere. Klagen må gis skriftlig til eiendomsskattekontoret innen seks uker fra tidspunktet årets skattelister er offentliggjort.
  • Selv om det klages, må faktura betales. Fører klagen til nedsettelse, blir overskytende beløp tilbakebetalt.

Klagebehandling
Enklere klager, for eksempel feil arealer på bygninger, behandles administrativt på eiendomsskattekontoret.
Klager av mer omfattende slag og klager på det administrative vedtaket behandles av sakkyndig eiendomsskattenemnd (takstutvalget). Blir sakkyndig eiendomsskattenemnds vedtak påklaget går saken til endelig behandling i sakkyndig ankenemnd (overtakstnemnda). Nemndene er oppnevnt av kommunestyret.

I tillegg til informasjonen over kan du også finne relevant informasjon på siden "Spørsmål og svar"

Dokumenter/lenker
Eigedomsskattelova
Retningslinjer for taksering av eiendommer i Sørum kommune.
Eiendomsskattevedtekter for Sørum kommune.
Kommunestyrevedtak av 01.02.2017, sak 16-05786.