Kommunaltekniske forskrifter, normer og standarder

Vann og avløp
Forskrift om vann- og avløpsgebyrer. Vedtatt av kommunestyret 3.9.2017.
Forskrift om vann- og avløpsgebyr
Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg

VA-norm
VA-norm for Sørum kommune inneholder beskrivelser på hvordan et kommunalt VA nett skal bygges for å oppnå den beste kvaliteten og de krav som Sørum Kommune stiller. Hoveddokumentet er utarbeidet i samarbeid med 10 andre kommuner på Romerike. Det vil si at denne normen i praksis gjelder for alle 11 kommunene som er med i samarbeidet.
VA-norm Sørum Kommune

Hovedplan avløp
Hovedplan for avløp er et styringsverktøy som setter mål for miljøtilstanden i vannforekomstene i Sørum kommune. I vannressurs- og forurensningsloven finnes hjemmel for krav til vannkvalitet, utslipp og forurensning, som er av betydning for miljøtilstanden.
Hovedplan avløp

Påslipp av olje- og fettholdigog/eller industrielt avløpsvann
Forskrift om påslipp av olje-, fettholdig- og/eller avløpsvann
http://www.lovdata.no/for/lf/ov/xv-20080423-0528.html
www.avlop.no
www.oljefri.no

Renovasjonsforskrift
Kommunestyret vedtok 3.9.2008 ny renovasjonsforskrift for Sørum Kommune. Forskriften trer i kraft 15.9.2008. Fra samme dato oppheves gjeldende renovasjonsforskrift, vedtatt 24.3.1999.
Renovasjonsforskrift

Kommunal vegnorm
Kommunestyret vedtok 17.12.2008 kommunal vegnorm for Sørum Kommune. Vegnormen er lokal vedtekt i Sørum og trådde i kraft 01.01.2009. Vegnormen er også en interkommunal vegnorm for 10 andre Akershuskommuner.
Vegnorm 

Grave på kommunal grunn
Gravemeldingsskjema