15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare
Orderudjordet oversiktsbilde

Kommunestyret har vedtatt områderegulering for Orderudjordet

Kommunestyret vedtok i møte 12.06.2019, sak 71/19, områdereguleringsplan for Orderudjordet.

 

Planområdet er ca. 41 daa og omfatter fem grunneiendommer. Arealet er ubebygd, og ca. 28 daa består av dyrka mark.

Feltet er avsatt til bolig i kommuneplan, og områdereguleringsplanen regulerer feltet til blokkbebyggelse/leilighetsbygg, kjøreveg og gang- og sykkelveg. Kjørevegen, som skal være adkomstveg for ny bebyggelse på Orderudjordet og for Sørumsand næringspark, er regulert langs med jernbanen og Blakervegen for at minst mulig av arealet blir brukt til kjøreveg. Områdereguleringen legger til rette for bebyggelse med høy tetthet - boligblokker med tre til åtte etasjer, maksimalt bebyggbart areal på 45 % og en områdeutnyttelse på minimum 80 %.

 

Dokumentene til vedtatt plan

1. Saksdokumenter og vedtak

2. Plankart

3. Bestemmelser

4. Planbeskrivelse

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med saksbehandler Lisa Lyngmo på e-post: llyn1@sorum.kommune.no, eller på tlf. 63 86 98 20.