Konsesjon på erverv av fast eiendom - søknad

Informasjon til deg før du søker

Dette må du lese før du søker:

Konsesjon betyr tillatelse til erverv av fast eiendom. «Erverv» er et fellesord for alle måter man kan overta en eiendom på; kjøp, arv, gave osv. Fast eiendom er for eksempel hus, gård eller ubebygd tomt, eller andre arealer. Reglene om konsesjon står i konsesjonsloven og tilhørende forskrifter.

Søknad om konsesjon fremsettes på eget skjema, som sendes til kommunen der eiendommen ligger. Skjemaet finner du under "relaterte skjema" nedenfor.

Gjelder ervervet en landbrukseiendom skal det legges særlig vekt på følgende ved behandlingen av søknaden:

  • om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling
  • om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området
  • om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning
  • om erververen anses skikket til å drive eiendommen
  • om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet

Pkt. 1 og 4 gjelder ikke saker der nær slekt eller odelsberettiget søker konsesjon fordi de ikke skal oppfylle den lovbestemte boplikten. I slike saker skal det i tillegg til pkt . 2, 3 og 5 blant annet legges vekt på eiendommens størrelse, avkastningsevne og husforhold. Søkerens tilknytning til eiendommen og søkerens livssituasjon kan tillegges vekt som korrigerende momenter.

Konsesjon skal vanligvis ikke gis dersom det oppstår sameie i eiendommen.

Konsesjon må være gitt for at ervervet kan tinglyses. Mer informasjon om tinglysing finner du hos Kartverket.

Kommunen avgjør søknader om konsesjon. Kommunens vedtak kan påklages til Fylkesmannen.

Personvern og behandling av din søknad

Sørum kommune har en personvernerklæring som gjør rede for hvordan personopplysninger behandles.

Når du har sendt inn skjemaet, så vil du i løpet av noen dager finne igjen skjemaet på Min Side (krever innlogging med ID-porten). Hvis søknaden medfører vedtak fra Sørum kommune vil du også finne igjen vedtaket på Min Side.

Mer om Landbruk

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer