Illustrasjon av skred - hentet fra NVE

Krav om geoteknisk vurdering, eller undersøkelse

Det verste som kan skje, er at det går skred hvor liv og helse står i fare.

Mange som sender byggesøknader til Sørum kommune, får krav om å få gjennomført en geoteknisk vurdering, eller undersøkelse. Dette er fordi tiltaket ligger i områder med marine avsetninger og fordi tiltakets omfang og forholdene for øvrig tilsier at området kan være utsatt for skred. Her går det på avstand til skråning, vassdrag osv. Det er strengest krav til bygging av boliger.

Figuren ovenfor viser noen enkle prinsipper for hvordan bygging og graving i løsmasser bør foregå. Skissa til venstre viser prinsippene for hvordan skråninger i løsmasser, f.eks. områder med kvikkleire kan gjøres mer stabile, og skissa til høyre viser hva man ikke skal gjøre. Enkelt sagt vil en skråning, eller terrengformasjon der det blir gravd vekk masser fra toppen og/eller lagt til masser ved foten av skråninga bli mer stabile. Da blir det mindre vekt som trykker på toppen, og det blir større krefter som holder mot nede.

I motsatt fall, dersom det tilføres vekt på toppen av skråninga, blir det større press som kan utløse utglidninger eller skred. Og dersom det graves i skråningsfoten blir det mindre krefter som kan holde skråninga på plass.

Dette er enkle tommelfingerregler som legfolk kan bruke til å forstå prosessene rundt seg og til å vite hva man bør være på vakt mot. Som tommelfingerregler flest har de begrenset verdi når tiltak skal planlegges, prosjekteres og gjennomføres. Da skal fagkyndige brukes. Når det gjelder skissa til venstre er det også grunn til å nevne at hva som er bunnen av en skråning ofte er relativt. Landskapet kan ha flere høydenivåer, og en fylling ved foten av en høytliggende skråning kan samtidig virke som økt vekt på et skråningsnivå lenger nede.

Mer informasjon

Plan og bygningslovens § 28-1. Byggegrunn, miljøforhold mv. Dette er lovverket vi forholder oss til i byggesaken.
NGI sin veiledning ved små inngrep i kvikkleiresoner. Enkel veileder for små inngrep.
NVE sin veileder - Sikkerhet mot kvikkleireskred. Veileder for generell utbygging. Geoteknikere jobber ut fra denne.

Norges Geologiske undersøkelse NGU har en link du kan søke opp om hvordan grunnen er der du bor: http://geo.ngu.no/kart/losmasse_mobil/. I tillegg har Sørum kommune et kart som viser kvikkleirefare/grad: https://www.kommunekart.com/. Området vises med gul skravering, se eksempel:

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer

Dokumenter