Næringsarealer i Sørum

Sørums plassering mellom Oslo og Gardermoen, nærheten til Lillestrøm, og gode kommunikasjoner med vei (E6) og tog (både Hovedbanen og Kongsvingerbanen), gjør Sørum til en attraktiv kommune å etablere næring. Her finner du de største næringsarealene i Sørum:

  • Ausenfjellet næringspark ligger 4 km fra E6 Mokrysset, like ved avkjøringen fra Rv 171. Her har bla. Stena og Hey'di sin virksomhet. Næringsparken ligger like ved et boligfelt. Nærmeste tettsted er Frogner.
  • Bjerke industriområde ligger 2 km fra E6 Mokrysset. Gangavstand til buss og togstasjon (Lindeberg). Området er regulert til industri/lager, men står ubebygd. Utbygging krever ny atkomstveg.
  • Steinerud/Tømmereggen er avsatt til næring i gjeldende kommuneplan, men er ikke regulert. Regulering av Frogner Næringspark er under arbeid - området dekker store deler av Fjellbo-Steinerud. Området er utfordrende i forhold til atkomstveg; det kan være området sees i sammenheng med forslag som er spilt inn til ny kommuneplan.
  • Fjellbo næringspark ligger ved E6 Bergerkrysset. Gangavstand til buss, ca. 2 km til togstasjon (Frogner). I næringsparken ligger virksomheter som driver innen lager, logistikk, kontor og service.
  • Sørumsand verksted er regulert til industri- og lageraktivitet. Området ligger i Sørumsand sentrum, med kort gangavstand til tog og buss. Her har Eureka Pumps og Rainpower sin virksomhet. Er reguleringsarbeid på gang. Eiendommen eies av NorgesEiendom AS.
  • Sørum Næringspark på Lindeberg ligger sentralt ved E6 og har kort vei til buss og tettstedet Frogner. Området eies av Fauna Eiendom.
  • Krogstad Miljøpark ligger 7-8 km langs Rv 170 øst for Fetsund. Området er regulert men ubebygd. Egnet for næring som ikke passer nær boligområder og tettsteder pga. støv, støy, lukt, tungtrafikk o.a. Området eies av Krogstad Miljøpark AS.
  • Andre områder inkluderer bl.a. Farex (ved siden av Bjerke), Granstua næringsområde (ved E6), felt ved Trondheimsvegen/Lindebergvegen/E6, Børkehagen (ved  grensen til Skedsmo), Heimen, Lørenfallet, Høgda, Hellne, Blaker, samt felt avsatt i kommuneplanen på Sandnes.

Realisering av areal til næring

Med unntak av Krogstad Miljøpark (som eies av det kommunalt eide Krogstad Miljøpark AS), eies de avsatte næringsområdene og næringslokalene i Sørum av private aktører.

Realisering av de ulike feltene avsatt til næring utføres av private selskaper - både eiendomservervelse, utarbeidelse av reguleringsplan, opparbeidelse av områdene og salg av tomter/næringseiendommer.

Kommunen er veileder og setter betingelser for å få samfunnsmessig gode løsninger. I tillegg sørger kommunen for den offentlige saksbehandlingen av prosjektene.

Nye næringsområder til utredning

Kommunen har nå kommuneplanen til rullering. Kommunestyret har vedtatt hvilke utbyggingsområder og tiltak som skal vurderes videre i prosessen, og her er det også mange nye næringsområder. For disse skal det lages konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyser. Det tas sikte på at forslag til ny kommuneplan vil bli lagt ut til offentlig høring vinteren 2015/2016.

Notat med sammenstilling, vurdering og vedtak av innspillene finner du her
(sak 129/14 - Kommuneplan: Siling av arealinnspill, vedtatt i kommunestyret 26.11.2014)

Mer om Næringsareal