sedler

Offentlig ettersyn av gebyrforskrift for plansaker, byggesaker, eierseksjonering og oppmåling i Lillestrøm kommune

Det er vedtatt utkast til ny gebyrforskrift for Lillestrøm kommune innenfor fagområdene plan, byggesak og geodata.
Frist for merknad 29.03.2019.

Stortinget vedtok 8. juni 2017, å slå sammen Fet, Sørum og Skedsmo til én kommune fra 01.01.2020.

Formannskapet i Sørum har i møtet 23.01.2019 sak 2/19 vedtatt at gebyrforskrift for plan, byggesak og geodata, som skal gjelde for Lillestrøm kommune, legges ut til offentlig ettersyn. Det er lagt opp til et løp som sikrer at de tre kommunestyrene vedtar likelydende gebyrforskrifter før sommeren 2019, og at disse skal tre i kraft fra 01.01.2020. De tre kommunene skal hver for seg legge forskriften ut på høring. Saken ble behandlet i Fellesnemda for Fet, Skedsmo og Sørum den 14.11.2018, samt i miljø- og samfunnsutviklingsutvalget i Sørum den 17.01.2019.

Kommunen oppfordrer innbyggere og utbyggere til å sette seg inn i saken og ev. komme med innspill og kommentarer til forslaget.

Berørte parter mottar forslaget via e-post, ordinær post, eller digipost. Det vil også være oppslag i Vektergården og på Sørum rådhus.

Eventuelle merknader sendes inn via skjemaet "høringssvar ved offentlig høring", eller som brev til Sørum kommune, plan, næring og byggesak, postboks 113, 1921 Sørumsand, alternativt via e-post til: postmottak@sorum.kommune.no. Frist 29.03.2019.

Spørsmål kan rettes til plan, næring og byggesak, tlf. 63 86 98 20, eller e-post til: byggesak@sorum.kommune.no.

Høringssvar ved offentlig høring, sak 18/06180:
Skjema for innsending av merknader 

Vedlegg:
Forslag til gebyrforskrift
Saksfremlegg
Vedtak formannskapet
Vedtak miljø- og samfunnsutviklingsutvalget
Vedtak Fellesnemda for Fet, Skedsmo og Sørum