bilde av et lensekar tatt utenfor Sørumsand

Offentlig ettersyn av kommuneplan 2019 - 2031 - arealdelen

Frist for merknader er 26.09.2018. Kommunestyret i Sørum kommune vedtok 13.06.2018 i sak 131/18 å legge forslag til kommuneplan 2019 – 2031 - arealdelen ut til offentlig ettersyn, jfr. plan- og bygningslovens § 11-14.

Kommuneplanens samfunnsdel som beskriver kommunens viktigste utfordringer og satsningsområder endres ikke nå.

Arealdelen fastsetter byggeområder og gir vilkår for bygging av boliger, næring og infrastruktur og andre utbyggingsformål. Arealdelen angir også verne- og fareområder.

Kommuneplanen er en omfattende sak. For å sette seg inn i den anbefaler vi å lese kommunestyrevedtaket og saksfremlegget først. Kommunestyrets vedtak og sakens dokumenter finner du på våre hjemmesider for politiske møter.

Saksdokumentene er oppdatert i hht. kommunestyrets vedtak, du finner reviderte dokumenter her:

 1. Del 1: Samfunnsdel – overordnet styringsdokument vedtatt i 2015, er ikke under revidering nå.

 2. Del 2: Arealdel, høringsutkast, består av:
  Dok. 2.1 Planbeskrivelse og konsekvensutredning (KU) med vedlegg
  Dok. 2.2.1 Plankart med utbyggingsområder
  Dok 2.2.2  Plankart med juridiske hensynssoner
  Dok 2.2.3 Plankart med hensynssoner (retningslinjer)
  Dok. 2.3 Planbestemmelser og retningslinjer med temakart
  Dok. 2.4 Risiko – sårbarhet (ROS). Egnethet og (KU) for enkeltområder

Utredningsnotater
2.5.1 Grønn grense og vekstpotensial, behov for bolig og næring i sentrum av Sørumsand og Frogner
2.5.2.1 Utredning - tilbakeføring av utbyggingsområder til landbruk, natur- og friluftslivsformål
2.5.2.2 Oversiktskart over uregulerte områder
2.5.2.3 Oversiktsliste over uregulerte områder
2.5.3 Utredning fordeling av vedlikeholdsvekst utenfor Sørumsand og Frogner
2.5.4.1 Utredningsnotat for stedsanalyse Blaker
2.5.4.2 Stedsanalyse for tettstedet Blaker
2.5.5 Utredning næring, lager og logistikk utenfor tettstedene i lokalt og regionalt perspektiv
2.5.6 Utredning ny skole på Sørumsand og utvidelse av Sørumsand idrettsanlegg
2.5.7 Transportbehov, infrastruktur, kollektiv, sykkel og gange (Notat utarbeides til 2. gangsbehandling)
2.5.8 Utredning natur- og landskapsvern (raviner)
2.5.9 Utredning friluftsliv og blå-grønn struktur
2.5.10 Utredning barn- og unges oppvekstmiljø (barnetråkk)
2.5.11 Utredning - boligsosiale hensyn
2.5.12.1 Utredning overvann og flom
2.5.12.2 Retningslinjer for håndtering av overvann2.5.13 Utredning kulturhistorisk stedsanalyse Frogner
3. Oversiktskart som viser forslag til nye utbyggingsområder på høring

3. Del 3: sammendrag av høringsuttalelser med vurdering

Arealinnspill og andre bakgrunnsdokumenter som befolkningsprognoser (2017 - 2045), boligbyggeprogram (2018 - 2028) og trafikkutredning (2015) er lagt ut på kommunens nettside under Kommuneplan 2019 – 2031.

Kommunen oppfordrer lag og organisasjoner, grunneiere og andre berørte til å sette seg inn i saken og komme med innspill og kommentarer til planforslaget. For Blaker gjør vi spesielt oppmerksom på dokument 2.5.4.1 og 2.5.4.2 Stedsanalyse for Blaker. Kommunestyret har vedtatt at det skal arbeides videre med konkrete bestemmelser for stedsutvikling i Blaker sentrum.

Kommunen kommer til å arrangere åpne møter i Blaker, Frogner og Sørumsand i begynnelsen av september. Nærmere informasjon kommer på nettsiden primo august.

Eventuelle merknader sendes inn enten via skjemaet "høringssvar ved offentlig høring", ved e-post til postmottak@sorum.kommune.no, eller via ordinær post til: Sørum kommune, Plan, næring og byggesak, postboks 113, 1921 Sørumsand. Saksnr. 16/05874.

Det tas sikte på at kommunestyret skal sluttbehandle planen i løpet av våren 2019.

Er det behov for ytterligere informasjon, kontakt saksbehandler oss på telefon 63 86 98 20, eller e-post: plan@sorum.kommune.no

Frist for merknad innen 26.09.2018.
 

Høringssvar ved offentlig høring:
Skjema for innsending av merknader

Vil du hjelpe oss med å lage bedre nettsider?

I 2020 blir nettstedene til Sørum, Fet og Skedsmo kommune slått sammen til ett nytt nettsted.

Vi trenger hjelp til å organisere innholdet på nye Lillestrøm.kommune.no, slik at du finner det du trenger i den nye kommunen.

Oppgavene tar omtrent 10 min.

Takk for at du bidrar!

Gå til undersøkelsen

Lukk