03.07.2019 - 12:17: Problemer med sentralbordet
Figur viser planavgrensning reguleringsplan Olberg 1, Olberg 2, Kroken

Olberg 1, Olberg 2 og Kroken - offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan

Prosjektet legger til rette for barnehage og rundt 600 nye boliger, i form av konsentrert og frittliggende boligbebyggelse, samt noe blokkbebyggelse.
Frist for merknader er 13.05.2019.

I Miljø- og samfunnsutviklingsutvalgets møte 07.03.2019 og saksnr. 16/19 ble det gjort vedtak om å legge forslag til reguleringsplan for Olberg 1, Olberg 2 og Kroken ut til offentlig ettersyn.

Kommunen oppfordrer lag og organisasjoner, grunneiere og andre berørte til å sette seg inn i saken og komme med innspill og kommentarer til forslaget.

Grunneiere og berørte parter mottar forslaget via e-post, ordinær post, eller digipost. Det vil også være oppslag i Vektergården.

Eventuelle merknader sendes inn via skjemaet "høringssvar ved offentlig høring" sak 15/09322, eller via ordinær post til: Sørum kommune, plan, næring og byggesak, postboks 113, 1921 Sørumsand.

Er det behov for ytterligere informasjon, kontakt saksbehandler Heidi Norun Nyland på e-post eller telefon 63 86 98 20.

Frist for merknad er 13.05.2019.

Høringssvar ved offentlig høring, sak 15/09322:
Skjema for innsending av merknader 

Saksfremlegg
Vedtak
Varselbrev