Oppmålingsforretning etter matrikkelloven - rekvisisjon

Informasjon til deg før du søker

Oppmålingsforretning

Oppmålingsforretning omfatter: 

 • klarlegge og beskrive grenser og rettigheter knyttet til fast eiendom (matrikkelenhet)
 • merke og måle eksisterende grenser i mark i tråd med partenes påstander og framlagte dokument

 • fremskaffe alle opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for å føre landets offisielle register over fast eiendom (matrikkelen.) For ny matrikkelenhet gjelder at du først har tillatelse fra kommunen etter plan- og bygningsloven før enheten kan opprettes i matrikkelen. 

 • merke og måle nye grenser i marka i samsvar med kommunal tillatelse etter plan- og bygningsloven

 • opprette eksklusiv bruksrett til ubebygd uteareal eller eierseksjon (f.eks. hageareal eller parkeringsplass)

 • registrere eksisterende matrikkelenhet (umatrikulert grunn)

 • feste del av en matrikkelenhet for mer enn 10 år
 • overføre areal fra en matrikkelenhet til en annen ved arealoverføring eller grensejustering

Pris på tjenesten

Kommunestyret fastsetter størrelsen på gebyret. Gebyret kan ikke settes høyere enn det som fremkommer av selvkostprinsippet. Hvis kommunen oversitter fristen for behandling av saken, skal gebyret avkortes med en tredjedel. Oversittes fristen med ytterligere 2 måneder skal gebyret avkortes med ytterligere en tredjedel.

Lover

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) kap. 7 Oppmålingsforretning
Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 20-1 Tiltak som krever søknad og tillatelse

Forskrifter

Forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) kap. 7 Rekvisisjon og fullføring av oppmålingsforretning

Hvordan:

Krav (rekvisisjon) om oppmålingsforretning skal skje skriftlig. Gi blant annet opplysninger om

 • hva som rekvireres (klarlegging av eksisterende grense, grensejustering, arealoverføring osv.)  
 • eier- og festeforhold
 • grenser og naboeiendommer vist på kart


Saksbehandling

Ved matrikkelføring av en sak som krever oppmålingsforretning, skal kommunen kontrollere at alle nødvendige offentlige tillatelser og annen nødvendig dokumentasjon foreligger. Den som bestyrer oppmålingsforretningen skal meddele tid og sted for forretningen. Varselet skal sendes til den som har krevd forretningen og alle som har grunnbokshjemmel til (eller kan godtgjøre at de eier) tilstøtende grunn. Det skal føres protokoll fra oppmålingsforretningen.

Når rekvisisjon for oppmålingsforretning er mottatt og det ikke er avtalt noe annet med rekvirenten, skal kommunen gjennomføre oppmålingsforretningen og fullføre matrikkelføringen innen 16 uker.

Personvern og behandling av din søknad

Sørum kommune har en personvernerklæring som gjør rede for hvordan personopplysninger behandles.

Når du har sendt inn skjemaet, så vil du i løpet av noen dager finne igjen skjemaet på Min Side (krever innlogging med ID-porten). Hvis søknaden medfører vedtak fra Sørum kommune vil du også finne igjen vedtaket på Min Side.

Mer om Oppmåling

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer