Illustrasjonsbilde av barn som leker

Opptak til barnehageplasser i Sørum kommune

Samordnet opptak gjelder opptak til både private og kommunale barnehager

Fristen for å søke om barnehageplass til barnehageåret 2019/2020 er ute og søknadene er under behandling.

Kommunen foretar samordnet opptak, det vil si at alle kommunale og private barnehager i Sørum kommune samarbeider om opptak av barn. Tildeling av plass skjer i samsvar med barnehagens vedtekter og fastsatte opptakskriterier.

Alle som har søkt om barnehageplass innen søknadsfristen vil få tilsendt et svar i løpet av mars/april. Svarbrev vil bli sendt ut i flere omganger.

Ved søknad om overflytting eller endring av oppholdstid gjelder samme prosedyre som ved søknad om barnehageplass. Det er ikke eget søknadsskjema for overflytting eller endring i oppholdstid.

Søknad om plass i barnehage gjøres ved å fylle inn elektronisk søknadsskjema. Benytt link som heter ¨Direkte til skjema¨

Rett til plass når det er søkt om plass innen frist for hovedopptak: Barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det søkes om barnehageplass har rett til å få plass i barnehage i Sørum. Rett til plass forutsetter at det er søkt om plass innen frist for hovedopptak og at barnet har bostedsadresse i Sørum når det starter i barnehage. Retten gjelder fra den måneden barnet fyller ett år. Alle som ønsker plass innen 30.11.2019 er med i årets hovedopptak.

Søknad om plass i løpet av året (supplerende opptak): Når det søkes om plass i løpet av året vil man bli satt på venteliste og bli vurdert i henhold til barnehagens opptakskriterier når det skulle bli ledig plass.

Det er leder av barnehagen som har opptaksmyndighet og foretar opptak til egen barnehage.

Det er tilstrekkelig å sende inn én søknad per barn, og det anbefales å velge tre barnehager som søknadsalternativer. Barn med nedsatt funksjonsevne eller som det er fattet vedtak etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 har rett til prioritet ved opptak. For at retten til prioritet skal gjelde må det foreligge sakkyndig vurdering som sendes Sørum kommune samtidig som det søkes om plass, og innen frist for hovedopptak. Ved søskenprioritet er det IKKE behov for å sende inn dokumentasjon.

GRENSEJUSTERING RÅNÅSFOSS - NES KOMMUNE FRA 1.1.2020

Barn i barnehagealder på Rånåsfoss, som vil bli berørt av grensejusteringen, og med dette vil være tilhørende i Nes kommune 1.1.2020, likestilles med barn bosatt i Nes kommune ved årets hovedopptak til de kommunale barnehagene med søknadsfrist 1. mars 2019. Tilsvarernde gjøres gjeldende for suppleringsopptak/løpende opptak etter denne dato.

 

Har du spørsmål? Kontakt oss eller se ofte besvarte spørsmål.

Mer om Barnehageplass