Illustrasjonsbilde av barn som leker

Opptak til barnehageplasser i Sørum kommune

Søknad om plass i barnehage gjøres ved å fylle inn elektronisk søknadsskjema.

Søknadsfrist til hovedopptak 2017: Søknadsfrist er 1. mars, men det kan søkes om plass hele året. Har du søkt barnehageplass i 2016 og ikke fått tilbud om plass eller takket nei til tildelt plass, må du søkes på nytt i perioden fra 1. januar og før 1. mars 2017. Samordnet hovedopptak gjelder opptak til alle barnehageplasser som blir ledig til nytt barnehageår som er fra august 2017.

Ved søknad om overflytting eller endring av oppholdstid gjelder samme prosedyre som ved søknad om barnehageplass. Det er ikke eget søknadsskjema for overflytting eller endring i oppholdstid.

Søknad om plass i barnehage gjøres ved å fylle inn elektronisk søknadsskjema.

Rett til plass: Barn som fyller ett år senest innen utgangen av oktober det året det søkes om barnehageplass og det er søkt innen frist for hovedopptak, har rett til å få plass i barnehage i Sørum fra den måneden barnet fyller ett år.
I tillegg er det fra Stortinget kommet forslag om at barn som er født i november 2016 vil ha rett til barnehageplass i løpet av november 2017. Utvidelsen av retten til barnehageplass forutsetter at Stortinget fatter et endelig vedtak om lovendring. Høringen av forslaget om å gi barn født i november rett til barnehageplass, vil bli sendt ut av Kunnskapsdepartementet i månedsskiftet januar/februar. Etter all sannsynlighet vil Stortinget fatte et slikt vedtak i løpet av våren 2017.
Rett til plass forutsetter at det er søkt om plass innen frist for hovedopptak og at barnet har bostedsadresse i Sørum når det starter i barnehage.

Når det søkes om plass i løpet av året (supplerende opptak), vil man bli satt på venteliste og bli vurdert i henhold til barnehagens opptakskriterier når det skulle bli ledig plass.

Det er leder i barnehagen som har opptaksmyndighet og foretar opptak til egen barnehage.

Det er tilstrekkelig å sende inn én søknad per barn, og det anbefales å velge tre barnehager som søknadsalternativer. Barn med nedsatt funksjonsevne eller som det er fattet vedtak etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 har rett til prioritet ved opptak. For at retten til prioritet skal gjelde må det foreligge sakkyndig vurdering som sendes Sørum kommune samtidig som det søkes om plass, og innen frist for hovedopptak. Ved søskenprioritet er det IKKE behov for å sende inn dokumentasjon.


Har du spørsmål? Kontakt oss eller se ofte besvarte spørsmål.

Mer om Barnehageplass