Pågående høringer

Høring av områdeplan for Bingen lenser og områdene langs Glomma

Publisert 31. mai 2019  | Oppdatert 05. juni 2019

Hensikten med planen er å sikre og ivareta områdeverdier knyttet til kulturminner, natur og friluftsliv, og samtidig sikre gode vilkår for jord- og skogbruksdrift.
Frist for innspill er satt til 29.07.19

Husebyjordet - offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan

Publisert 28. mai 2019  | Oppdatert 28. mai 2019

Prosjektet legger til rette for inntil 85 nye boenheter, i form av konsentrert boligbebyggelse.
Frist for merknader er 10.07.2019.

Frognervegen 61 og 63 - varsel om oppstart av planarbeid

Publisert 23. mai 2019  | Oppdatert 23. mai 2019

I Miljø- og samfunnsutviklingsutvalgets møte 07.03.2019 i sak 11/19 ble det gjort vedtak om oppstart av detaljregulering for Frognervegen 61-63 
Frist for merknad er 24.06.2019