Pågående høringer

Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2018 - 2021 og årsbudsjett 2018 med gebyrregulativ til alminnelig ettersyn

Publisert 01. november 2017

Høringsfrist 04.12.2017. Forslag til kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2018 - 2021 og årsbudsjett 2018 med gebyrregulativ for Sørum kommune er lagt ut til alminnelig ettersyn og høring.

Høring - forslag til endring i Sørum kommunes politivedtakter

Publisert 27. oktober 2017  | Oppdatert 27. oktober 2017

Høringsfristen er 8. desember 2017.

Formannskapet har vedtatt å legge forslag til endring av Sørum kommunes politivedtekter ut på høring på Sørum kommunes hjemmesider i seks uker fra behandling i formannskapet.

Varsel om oppstart av reguleringplanarbeid for Husebyjordet

Publisert 23. oktober 2017  | Oppdatert 23. oktober 2017

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for konsentrert boligbebyggelse. Det er foreløpig skissert ca. 85 boenheter i form av kjedede eneboliger, to-mannsboliger og rekkehus, med tilhørende private og felles uteoppholdsareal, grønnstruktur, infrastruktur og tekniske anlegg i tråd med overordnete planer og føringer. Planforslaget vil også inkludere ny undergang under fv 171 forbi planområdet, samt tilhørende anlegg for overvannshåndtering.

Kommunedelplan for klima og energi 2018-2030 - varsel om oppstart og offentlig ettersyn av forslag til planprogram

Publisert 19. september 2017  | Oppdatert 19. september 2017

Frist for merknader er 30.10.2017.
Kommunedelplan for klima og energi skal revideres. Hensikten med revideringen er å oppdatere mål, føringer og tiltak i handlingsdelen. Planen deles inn i en hoveddel og en handlingsdel, slik at handlingsdelen kan rulleres separat. Det skal settes et eget mål for utslippsreduksjon fra kommunens egen drift, som er mer ambisiøs enn målsetningen for kommunen samlet sett.