Permisjon fra undervisning - søknad

Informasjon til deg før du søker

Permisjon fra den pliktige opplæringen
I samsvar med opplæringsloven § 2-11 kan det etter søknad og individuell vurdering gis permisjon fra den pliktige opplæringen i inntil to uker. 
Elevene har ikke rett på permisjon etter § 2-11 første ledd. Forutsetningen for å gi permisjon er at det er forsvarlig å gi eleven fri fra opplæringen, dette må avgjøres etter en konkret vurdering i hver enkelt sak. Det skal blant annet vektlegges om og i hvilken grad eleven får noen form for opplæring i permisjonstiden.  Den opplæringen eleven mister i forbindelse med permisjonen har ikke eleven rett på å få erstattet senere. 
Saksgang ved søknad om permisjon
Alle søknader sendes via elektronisk søknadsskjema. Den enkelte skole besvarer søknaden med et enkeltvedtak som sendes foresatte, i samsvar med bestemmelsene i Forvaltningsloven.
Svar på søknad om permisjon fra grunnskoleopplæring skal inneholde en begrunnelse for den avgjørelsen som er tatt. Enkeltvedtak kan påklages og det skal i svarbrevet fra skolen foreligge opplysninger om hvor klagen skal sendes. Kommunens klageinstans kan omgjøre vedtaket helt eller delvis og innvilge fri. Kommunens klageinstans kan også opprettholde skolens vedtak. I slike tilfeller sendes saken til Fylkesmannen i Oslo og Akershus som er endelig klageinstans. Det kan ikke klages på Fylkesmannens vedtak.
Personvern og behandling av din søknad
Sørum kommune har en personvernerklæring som gjør rede for hvordan personopplysninger behandles.
Når du har sendt inn skjemaet, så vil du i løpet av noen dager finne igjen skjemaet på Min Side (krever innlogging med ID-porten). Hvis søknaden medfører vedtak fra Sørum kommune vil du også finne igjen vedtaket på Min Side.

Personvern og behandling av din søknad

Sørum kommune har en personvernerklæring som gjør rede for hvordan personopplysninger behandles.

Når du har sendt inn skjemaet, så vil du i løpet av noen dager finne igjen skjemaet på Min Side (krever innlogging med ID-porten). Hvis søknaden medfører vedtak fra Sørum kommune vil du også finne igjen vedtaket på Min Side.

Mer om Grunnskole

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer

Dokumenter