På denne siden finner du oversikt over kommuneplanen, overordnede planer, vedtatte reguleringsplaner og planer under arbeid. Overordnede planer er kommunedelplaner, områdeplaner og andre planer relevant for arealplanleggingen i kommunen.

Oppgaver og ansvarsområder

Blant Plan og regulerings ansvarsområder er langsiktig areal- og samfunnsutvikling, herunder kommuneplanlegging, tettstedsutvikling og samferdsel. Faggruppen skal også påse at plan- og bygningsloven overholdes.

En viktig oppgave er behandling av reguleringsplaner. En reguleringsplan kan være enten en detaljregulering eller områderegulering. En detaljregulering utarbeides for mindre områder når det skal gjennomføres utbyggingsprosjekter. Den kan fremmes av private eller offentlige aktører eller kommunen selv. Områderegulering gjennomføres av kommunen, når det er behov for arealavklaringer. En områderegulering er nå under utarbeidelse for Sørumsand, dette for å sikre forutsigbarhet for befolkningen og utbyggere.

Plan og regulering har også ansvar for behandling av søknader om deling og seksjonering. Det er som oftest privatpersoner som søker, og kan gjøres gjennom kommunens hjemmesider. Faglig veiledning og informasjon overfor brukere er sentralt i arbeidet.

Kommunen må følge opp overordnet regional planlegging, som for eksempel strategier for regional arealbruk, kollektivtransport og kulturminnevern.

Om Plan og regulering

Faggruppen plan og regulering har ansvar for kommunens planstrategi, kommuneplanen, reguleringsplaner, delingssaker og temaplaner for samferdsel og trafikksikkerhet. Vi er organisert under tjenesteområdet for miljø og samfunnsutvikling, avdelingen Plan, næring og byggesak (PNB).

Ansatte i faggruppe plan og regulering:
Mona Helene Balterud, fagleder (permisjon)
Anne G. Søbye, planrådgiver
Marit Celine Askbo, planrådgiver (permisjon)
Heidi Norun Nyland, planrådgiver
Mette Kleppe, areal- og samfunnsplanlegger
Ketil Matvik Foldal, areal- og samfunnsplanlegger (konst. fagleder)
Marie Fidjeland, areal- og samfunnsplanlegger (vikar)
Kristine Ledsten (vikar)
Henning Hornnæss (vikar)

Besøksadresse:
Sørumsandvegen 77, 1920 Sørumsand (Vektergården)

Postadresse:
Postboks 113, 1921 Sørumsand

Telefon:
63 86 98 20

E-post:
plan@sorum.kommune.no