15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare

Planstrategi for Sørum kommune 2016 - 2019

Planstrategi for Sørum inneholder kommuneplanmelding med oversikt over status, utviklingstrender, kommunens utfordringer og oversikt over planer som blir revidert, eller utarbeidet i løpet av perioden. Den er et verktøy for kommunestyret til å fastsette hvilke planer som blir utarbeidet, for å kunne gjennomføre ønsket politikk og gi retning for samfunnsutviklingen.

Vedtak
Kommunal planstrategi for Sørum kommune 2016-2019 er vedtatt i henhold til plan- og bygningslovens § 10-1. 

PLANER UTSETTES I PÅVENTE AV LILLESTRØM KOMMUNE
Kommunestyret behandlet status for oppfølging av planstrategien 12.12.2018 sak 218/18.

Følgende planer og strategier ble utsatt:

 • Reglement - kjøreregler politikk-administrasjon
 • KDP for idrett og fysisk aktivitet
 • KDP Energi og klima
 • KDP Folkehelse – endres til strategi
 • KDP landbruk – endres til strategi
 • KDP Trafikksikkerhet – endres til temaplan
 • Strategi for barnehage og skolestruktur
 • Næringsstrategi
 • Strategi for kvalitet i barnehage og skole
 • Strategi for forebyggende tiltak – barn, unge og familie
 • Hovedplaner for veg, vann og avløp
 • Boligsosial handlingsplan
 • Arbeidsgiverstrategi
 • Strategi for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale eiendommer
 • Kommunedelplan Frogner
 • Interkommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Mer om Kommuneplan