15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare
Utsnittav kommuneplanen for Sørum 2015-2027

Planstrategi 2016 - 2019

Planstrategien er et styringsdokument for å prioritere hvilke planer kommunen skal utarbeide og behandle i inneværende kommunestyreperiode.  Mål, strategier og tiltak er tema for de påfølgende planene og er ikke en del av planstrategien.

Planstrategien ble vedtatt i kommunestyret 26.10.2016, sak 117/16:

1. Planstrategi 2016 - 2019.pdf
Prioritering av planer er gjort utfra registrerte behov og utviklingstrekk. Status for folkehelse er et grunnlagsdokument for planstrategien:

1.2 Årlig oversikt over folkehelsen 2016.pdf
Mer informasjon om behandling av saken finner du under kommunestyrets møte 26.10.2016 som sak 117/16.

PLANER UTSETTES I PÅVENTE AV LILLESTRØM KOMMUNE
Kommunestyret behandlet status for oppfølging av planstrategien 12.12.2018 sak 218/18.

Følgende planer og strategier ble utsatt:

 • Reglement - kjøreregler politikk-administrasjon
 • KDP for idrett og fysisk aktivitet
 • KDP Energi og klima
 • KDP Folkehelse – endres til strategi
 • KDP landbruk – endres til strategi
 • KDP Trafikksikkerhet – endres til temaplan
 • Strategi for barnehage og skolestruktur
 • Næringsstrategi
 • Strategi for kvalitet i barnehage og skole
 • Strategi for forebyggende tiltak – barn, unge og familie
 • Hovedplaner for veg, vann og avløp
 • Boligsosial handlingsplan
 • Arbeidsgiverstrategi
 • Strategi for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale eiendommer
 • Kommunedelplan Frogner
 • Interkommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Mer om Arealplan

Om Plan og regulering

Faggruppen plan og regulering har ansvar for kommunens planstrategi, kommuneplanen, reguleringsplaner, delingssaker og temaplaner for samferdsel og trafikksikkerhet. Vi er organisert under tjenesteområdet for miljø og samfunnsutvikling og virksomheten plan, næring og byggesak (PNB).

Ansatte i faggruppen plan og regulering:
Anne G. Søbye, konstituert fagleder
Heidi Norun Nyland, planrådgiver
Marie Fidjeland, planrådgiver
Lisa Lyngmo, planrådgiver
Bodil Westby, planrådgiver

Besøksadresse:
Sørumsandveien 77, 1920 Sørumsand (Vektergården)

Postadresse:
Postboks 113, 1921 Sørumsand

Telefon:
63 86 98 20

E-post:
plan@sorum.kommune.no