Bård Gjestvang

Positiv start på samhandlingsreformen

Utskrivningsklare pasienter blir tatt i mot, og får et godt oppfølgingstilbud av Sørum kommune, nesten 90 prosent raskere med den nye samhandlingsreformen.

1. januar 2012 trådde samhandlingsreformen i kraft. Målet med reformen er å styrke det forebyggende helsearbeidet i kommunene. I praksis betyr det at brukerne i større grad skal få de tjenestene de trenger i sitt nærmiljø.
 

- Vi har særlig fokus på at kommunen raskere må ta hjem utskrivningsklare pasienter fra Ahus, sier Bård Gjestvang som er seksjonsleder for pleie, rehabilitering og omsorg i Sørum kommune.

Med samhandlingsreformen må kommunene betale 4000 kroner per sykehusdøgn etter at pasientene er klare for utskriving. Dette er en motivasjon for kommunene å sørge for at ressursene heller brukes på lokale behandlingstilbud, i tråd med reformens intensjoner.
 
Positiv start med rask oppfølging
Sørum kommune har i perioden 1. januar til 21. februar i år tatt i mot 43 utskrivningsklare pasienter fra Ahus. Disse har hatt behov for kommunale tjenester etter endt sykehusopphold. Av disse har 17 fått plass på en av de to plassene øremerket utskrivningsklare på Sørum sykehjem. 11 av disse 17 har fått videre tilbud om korttidsopphold eller rehabiliteringsopphold av kommunen.
 
Sørum kommune har i samme periode måtte betale for noen få døgn for ekstra sykehusopphold. Årsaken er at kommunen ikke har klart å gi et tilfredsstillende tilbud til den utskrivningsklare i tide.
 
- Dette er en forbedring på 80 til 90 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Det betyr at vi i stor grad oppfyller intensjonen om å ta hjem utskrivningsklare pasienter fra Ahus, sier Bård Gjestvang.
 
Grundige forberedelser
Sørum kommune har forberedt seg på samhandlingsreformen med flere ulike tiltak:
 •  Det er blant annet åpnet to nye plasser på Sørum sykehjem, som er øremerket utskrivningsklare pasienter. Disse plassene blir brukt til pasienter der man er usikker på hvilke tjenester som er nødvendig framover. I løpet av noen dager (gjennomsnittlig 3-4 dager) blir pasienten kartlagt, og deretter gitt et tilbud i tråd med pasientens hjelpebehov. Noen av pasientene har kunnet reise hjem etter noen dager med videre hjelp av hjemmetjenesten, andre har hatt behov for et korttidsopphold eller rehabiliteringsopphold.
   
 • Tildelingsenheten vil i løpet av våren også bli styrket med to årsverk som vil være i tråd med samhandlingsreformen. Den ene stillingen er en samhandlingskoordinator, som vil være en viktig bidragsyter i samarbeidet mellom kommunen og Ahus. Den andre stillingen er seniorkontakt. Denne personen vil ha et særlig fokus på forebyggende arbeid, blant annet gjennom å drive oppsøkende arbeid hos eldre brukere som ikke har kommunale tjenester.
   
 • Det har i høst og vinter foregått mye informasjonsarbeid. Spesielt har frivillige lag og foreninger blitt prioritert, der administrasjonen har orientert om reformen. Slik type informasjon vil fortsatt bli prioritert.

  -  Sørum kommune har positive erfaringer med samhandlingsreformen så langt. Dialogen med Ahus har bedret seg i løpet av 2012, men vi ser selvfølgelig noen utfordringer knyttet til rutinene rundt melding av pasienter. Dette vil vi jobbe med å forbedre ytterligere, sier Bård Gjestvang.
   

Fakta om samhandlingsreformen
(Kilde: Helse- og omsorgsdepartementet)

Hva er samhandlingsreformen?

 • Viser vei framover. Gir helsetjenesten ny retning.
 • Forebygge framfor bare å reparere
 • Tidlig innsats framfor sen innsats
 • Få ulike ledd i helsetjenesten til å jobbe bedre sammen
 • Flytte tjenester nærmere der folk bor
 • Flere oppgaver til kommunene og penger til å utføre dem
 • Samle spesialiserte fagmiljøer som er sterke nok
 • Bedre for pasientene - sterkere brukermedvirkning

Hva betyr samhandlingsreformen for folk flest?
 • Lettere å få helsehjelp lokalt
 • Folk skal få bistand til koordinering av behandling og oppfølging
 • Tilbudet i kommunene vil bli bredere
 • Oppfølging av personer med kroniske lidelser vil bli bedre
 • Det vil bli flere tilbud til dem som ønsker hjelp til å legge om levevaner som kan føre til sykdom, for eksempel å endre kosthold, komme i gang med fysisk aktivitet eller stumpe røyken
 • Folk vil også merke mer fokus på helsefremmende arbeid i nærmiljøet
Har du spørsmål til samhandlingsreformen? Kontakt oss gjerne:
 

 

Mer om Positiv start på samhandlingsreformen

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer