_DSC5610

Positive hovedtall for matserveringen til eldre institusjonsbeboere i Sørum

Sørum kommunens matservering til eldre på institusjon, hjemmeboende og brukere av dagsenteret i Sørum ligger over gjennomsnittet. Både når det gjelder ernæringsmessige behov, den sosiale rammen rundt måltidet og måltidene som serveres. Dette viser en undersøkelse foretatt blant beboere og pårørende ved eldreinstitusjonene i Sørum kommune.

Undersøkelsen viser også at beboerne er mer positive enn pårørende. 

Undersøkelsen ble gjennomført februar/mars 2019 blant pårørende ved alle tre institusjonene, samtbeboere ved somatisk enhet Blaker bo- og omsorgssenter og Sørum sykehjem. Beboere ved demensenheten Sørvald og demensenheten Blaker bo- og omsorgssenter har ikke deltatt. Undersøkelsen baserer seg på tall fra 32 beboere, 38 hjemmeboende og 51 pårørende.  

Viktig med faktagrunnlag
Ordføreren sier å innføre ny ordning med matservering i sommerferien 2018 ikke var optimal. 

– Under denne innkjøringsperioden fikk vi historier om at matserveringen til eldre som bor på institusjon i Sørum kommune ikke var godt nok. Disse tilbakemeldingene tok vi på alvor. Institusjonene har jobbet fortløpende med å forbedre rutinene med matserveringen. Samtidig har det vært viktig å få et større faktagrunnlag. Denne undersøkelsen er til stor hjelp å få en samlet oversikt over sitasjonen og sette inn tiltak der det er nødvendig, sier ordfører Marianne Grimstad Hansen.

 

Spørsmål:

 

Beboerne

32 svar

Pårørende

51 svar

 

I hvilken grad er du fornøyd med den sosiale rammen rundt måltidene?
 

Snitt: 4,3

Snitt: 4,2

I hvilken grad synes du at dine/beboerens ernæringsmessige behov er ivaretatt?

 

Snitt: 4,8

Snitt: 4,2

I hvilken grad er du fornøyd med den informasjonen du får om dine/beboerens ernæringsmessige behov?

 

Snitt: 3,0

Snitt: 3,4

I hvilken grad er du fornøyd med brødmåltidene som serveres?

 

Snitt: 5,3

Snitt: 4,8

I hvilken grad er du fornøyd med lunsjen som serveres?

 

Snitt: 4,4

Snitt: 4,2

I hvilken grad er du fornøyd med middagen som serveres?

 

 

Snitt: 4,4

Snitt: 3,3

 

Ordføreren sier at selv om hovedtallene er positive, viser undersøkelsen at kommunen har et forbedringspotensiale. Hun trekker frem tre hovedpunkter:

 1. Bedre informasjon:Undersøkelsen viser at både beboere og pårørende har tillit til at beboerens ernæringsmessige behov er ivaretatt, men at Sørum kommune ikke er gode nok på informasjon og dialog med beboere og pårørende.
 2. Mindre forskjell mellom institusjonene: Resultatene viser variasjoner mellom de enkelte institusjonene.
 3. Bedre grønnsaker: Det har kommet flere innspill på at det er lite variasjon i grønnsakene, og at potetene kan være litt lite kokt, har litt rar konsistens og smaker annerledes.

Dette har kommunen gjort
Sørum kommune har hatt fokus på interne rutiner for å bedre tilberedning av måltidene og matopplevelsen for beboerne: 

 • Gjennomført fagdager for ansatte høsten 2018
 • Bedre opplæring av de ansatte
 • Endret organisering av måltidene (dedikerte ansatte med ansvar for matbestilling og planlegging av ukemeny)
 • Økt fokus på sluttilberedning av måltidene

Dette skal kommunen gjøre videre
Sørum kommune iverksetter tiltak både lokalt, og felles for alle institusjonene, for å heve standarden på de områdene hvor det er avdekket behov for forbedringer. 

 1. Gjennomføre temadager med fokus ernæring og erfaringsutveksling mellom institusjonene.
  • Deltakelse på ekstern fagdag i mai og i juni 2019
  • Intern fagdag i løpet av høsten
  • Gjennomføre e-læringskurs i ernæring
 2. Informasjonsflyt og dialog med beboere og pårørende skal systematiseres og gjennomføres. Det er ønske om å styrke dialogen og i større grad lytte til beboere og pårørende.
 3. Dialog med Matvarehuset vedrørende resultatet av undersøkelsen, og forbedringstiltak.
 4. Jevnlig gjennomgang og evaluering av rutiner for å sikre god informasjon og opplæring om ernæring, rutiner og tilberedning av måltidene av nyansatte, tilkallingsvikarer og sommervikarer, samt iverksetting av forbedringstiltak.
 5. Gjennomføre ny brukerundersøkelse i 4. kvartal.

Skal måle effekten

Marianne Grimstad Hansen sier at kommunen skal gjennomføre en ny undersøkelse i oktober/november for å kartlegge effekten av tiltakene.

– Vårt viktigste mål er å gi de eldre næringsrik og nok mat gjennom døgnet. Videre at maten både skal se god ut, lukte og smake godt samtidig som den er tilpasset den enkeltes behov og serveres i en hyggelig ramme, sier ordføreren.

 

Her kan du se hele rapporten