Om Psykisk helse og rus

Ansvarsområder

Formålet med tjenesten er å styrke den enkeltes evne til å mestre påkjenninger, utfordringer og livssituasjonen rent generelt.

Psykisk helse og rus gir behandling etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, i all hovedsak etter § 3-2, 4. ledd.

Samtaletilbudet er for personer over 18 år som sliter med belastninger, påkjenninger, psykiske vansker, samt psykisk sykdom/lidelse.

Rustjenesten er et tilbud til personer som har eller står i fare for å utvikle problemer knyttet til alkohol og/eller andre rusmidler. Dette inkluderer også pasienter i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Dagtilbudet er et lavterskel tilbud som vektlegger sosialt fellesskap, fysisk aktivitet og andre aktiviteter.

Kontaktinformasjon

Sørvald bo- og behandlingssenter
Haldenvegen 483, 1920 Sørumsand
Telefon 63 82 31 00
postmottak@sorum.kommune.no
Enhetsleder: Kari Halvorsrud