Reglement for kommunestyret

Gjennomgående bestemmelser vedrørende delegering

  1. Kommunestyret er det øverste kommunale organet. Det treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak, jamfør kommuneloven § 6. Delegert myndighet gis andre instanser innenfor rammer vedtatt av kommunestyret.
  2. Kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning, og kan forlange enhver sak lagt fram for seg til orientering eller avgjørelse, jamfør kommuneloven § 76.
  3. Et overordnet politisk eller administrativt organ kan kreve å få lagt fram for seg en sak som et underordnet organ har til behandling etter delegert fullmakt.
  4. Et overordnet organ kan av eget tiltak omgjøre vedtak fattet av underordnet politisk eller administrativt organ i samsvar med forvaltningsloven § 35 (jamfør kommuneloven § 76).
  5. Vedtak i hastesaker fattet etter kommuneloven § 13 skal refereres i kommunestyret i første møte etter at vedtaket er fattet.
  6. Alle enkeltvedtak fattet på grunnlag av delegert myndighet kan påklages dersom ikke annet følger av særlovbestemmelser. Klagen fremmes for førsteinstansen og avgjøres av kommunens klagenemnder, dersom ikke særskilt klageinstans eller klagebehandling er nedfelt i særlovene eller i dette reglement.

Mer om Politiske råd og utvalg