Reglement for kommunestyret

Her finner du oversikt over hvilket ansvars- og myndighetsområde kommunestyret har.

Kommunestyrets særskilte ansvarsområde er beskrevet og vedtatt i delegeringsreglementet for Sørum kommune. Du finner dette og andre "politiske reglementer" i menypunktet "Reglementer" i venstremenyen.

For kommunestyret gjelder følgende delegeringsbestemmelser (utdrag fra delegeringsreglementet), dvs. de ansvarsområder kommunestyret ikke har delegert eller ikke kan delegere fra seg:

3.1 Ansvars- og arbeidsområde
Kommunestyret er det øverste politiske organ i Sørum kommune og avgjør alltid saker som gjelder (ikke uttømmende liste):
• kommuneplan og kommunal planstrategi
• økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak
• igangsetting av nye tiltak ut over årsbudsjettet og vesentlige endringer i årsbudsjettet
• avtaler som medfører økonomiske forpliktelser ut over årsbudsjettet
• prinsippvedtak vedrørende interkommunalt samarbeid
• kommunale avgifter og betalingssatser
• godkjenning av regnskap og årsberetning
• delegeringsreglementer
• andre prinsipielle saker eller saker som kommunestyret ønsker å behandle

Kommunestyret fatter vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov, forskrift eller reglement.

Kommunestyret har myndighet til å delegere fullmakt til politiske organer og til rådmannen. Kommunestyret kan i tillegg delegere myndighet til andre i administrasjonen enn rådmannen når dette er spesielt bestemt i særlov.

Følgende saker avgjøres av kommunestyret selv og kan ikke delegeres:

Saker i henhold til lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
§ 7, nr. 3: Endre kommunestyrets medlemstall
§ 8, jfr. § 17: Velge økonomi- og administrasjonsutvalg (formannskap) og fastsette området for dette utvalgets myndighet
§ 9, nr. 1: Velge ordfører og varaordfører
§ 10, nr. 1-3, 5 og 6: Opprette faste utvalg, opprette komiteer til forberedende behandling av saker og til å utføre særskilte verv, fastlegge arbeids- og myndighetsområde for disse (v/reglementer), samt velge medlemmer, varamedlemmer og leder/nestleder samt omorganisere/nedlegge disse organer
§ 11, nr. 1-2: Opprette eget styre for kommunal institusjon o.l.
§ 12, nr. 1-3 og 5: Eventuelt opprette kommunedelsutvalg
§ 13: Overføre myndighet i hastesaker
§ 18, nr. 1 og 3: Eventuelt innføre eller oppheve parlamentarisme som styringsform
§ 19, nr. 1 og 3: Eventuelt innføre og velge kommuneråd, m.v.
§ 22, nr. 2: Ansette rådmann
§ 24, nr. 2: Bestemme åremålstilsetting i ledende administrative stillinger
§ 25, nr. 2: Velge medlemmer og leder/nestleder i partssammensatte utvalg
§ 26, nr. 4: Fastsette retningslinjer for ansattes møterett
§ 27: Vedta opprettelse av styre for interkommunalt samarbeid
§ 28: Overdra tariffmyndighet
§ 28e: Vedta samarbeidsavtale i vertskommunesamarbeid
§ 30, nr. 3: Fastsette regler for føring av møtebok
§ 31, nr. 4 og 5: Vedta om møter skal holdes for lukkede dører
§ 39, nr. 1: Vedta regler (i reglements form) vedrørende saksbehandlingen i folkevalgte organer
§ 39a: Ta stilling til eventuelle innbyggerinitiativ
§ 40, nr. 5: Vedta regler for folkevalgtes rett til innsyn og til informasjon om saker som er under behandling
§ 41: Vedta regler og satser for godtgjøringer
§ 42: Vedta regler og satser for møtegodtgjøring
§ 43: Vedta pensjonsordning for folkevalgte
§ 44: Vedta økonomiplan og endringer i denne
§ 45: Vedta årsbudsjett og vesentlige endringer i rammene for dette
§ 48: Vedta årsregnskap og årsberetning og vedta disponering av regnskapsmessig mindreforbruk eller dekning av regnskapsmessig merforbruk
§ 50: Prinsippvedtak vedr. opptak av lån
§ 51: Vedta garantistillelse
§ 52 nr. 1: Gi regler for kommunens finansforvaltning
§ 56: Treffe vedtak om betalingsinnstilling
§ 62: Treffe vedtak om opprettelse av kommunalt foretak
§ 63: Fastsette vedtekter for kommunalt foretak
§ 65: Velge styre for kommunalt foretak
§ 76: Kommunestyrets tilsynsansvar
§ 77: Velge kontrollutvalg
§ 78 nr. 3: Avgjøre organisering av revisjon
§ 78 nr. 4: Velge revisor

Saker i henhold til lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
§ 28, 2. ledd: Vedta opprettelse av særskilt klagenemnd, og velge medlemmer til denne nemnda

Vedtak i henhold til lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven)
§ 15-3: Vedta skattesatser for formue og inntekt

Saker i henhold til plan- og bygningsloven av 2008
§ 3-3, 2. ledd Lede den kommunale planleggingen og sørge for at plan- og bygningslovgivingen følges i kommunen
§ 3-3, 3. ledd: Etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser
§ 4-1 Fastsette planprogram for kommuneplan
§ 10-1 Legge forslag til kommunal planstrategi ut på høring. Vedta kommunal planstrategi
§ 11-15 Vedta kommuneplan
§ 12-12 Vedta reguleringsplaner
Kap. 16, alle paragrafer:
Vedta ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan, legging av vann- og avløpsanlegg m.m.
§ 17-1: Godkjenne utbyggingsavtaler
§ 17-2: Vedta forutsetninger for kommunens bruk av utbyggingsavtaler
§ 33-1: Fastsette forskrift om gebyr for alt arbeid som kommunen er pålagt å utføre i medhold av plan- og bygningsloven med forskrifter.

Øvrige særlovsaker som avgjøres av kommunestyret
Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven):
Fastlegge høyeste antall vinmonopolutsalg (§ 3-3)
Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven):
Oppnevne smittevernlege (§ 7-2)
Lov om barneverntjenester (barnevernloven):
Eventuell opprettelse av folkevalgt organ for å ivareta oppgaver som følger av loven
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven):
Oppnevne faglig ansvarlig i henhold til kap. 9 Vedtak som innebærer bruk av makt og tvang overfor personer med psykisk utviklingshemming.
Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven):
Kap. 3 Miljørettet helsevern. Offentlig påtale i henhold til § 18 annet ledd.
Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag:
Vedta eventuell kommunal forskrift (§ 5)
Lov om Den norske kirke (kirkeloven):
Velge kommunens medlem til kirkelig fellesråd (§ 6)
Vegloven: Vedta bygging, opptak eller nedlegging av kommunal veg (§§ 5-7)
Lov om eigedomsskatt til kommunane (eiendomsskatteloven):
Vedta utskriving av eiendomsskatt i kommunen (§ 2)
Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter (vann- og kloakkavgiftsloven):
Vedta forskrift om størrelsen på avgiftene, samt nærmere regler om gjennomføringen av avgiftsvedtaket og innkreving av avgiften (§ 3)
Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven):
Fastlegge kommunalt gebyr for innsamling, mottak, oppbevaring og behandling av avfall (§ 34)
Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven):
Gjennom lokal forskrift eller enkeltvedtak eventuelt bestemme at det skal føres tilsyn med byggverk m.m. (§ 13 fjerde ledd).
Fastlegge feieavgift (§ 28)
Lov om eigedomsregistrering (matrikkelloven):
Fastlegge gebyrer for oppmålingsforretning, matrikkelføring, utferding av matrikkelbrev og annet arbeid etter loven
Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven):
Fastlegge gebyrer for seksjonering
Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven):
Fastlegge om kommunen skal ta lavere gebyr enn maksgebyret fastsatt i loven
Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven):
Velge valgstyre (§ 4-1)
Fastsette antall valgdager (§ 9-2)
Godkjenne kommunestyrevalg eller kjenne valget ugyldig (§ 13-4)

Øvrige lovfestede oppgaver i tråd med den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Saker vedrørende arbeidsgiverfunksjonen
Vedta arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement og endringer i dette. Mindre ikke-prinsipielle endringer håndteres av rådmannen.

Ansette i de stillinger hvor kommunestyret er vedtaksorgan etter lovgivningen og etter dette reglement.

Mer om Politiske råd og utvalg