Diagram som viser saksgang i reguleringsplaner

Reguleringsplanprosessen

Her følger beskrivelse av saksgangen og de viktigste trinnene i en reguleringsplanprosess. Artikkelen er ment for grunneiere og konsulenter som skal sende inn et planforslag til kommunen.

Oppstartsmøte

Første steg i reguleringsplanprosessen er å avholde et oppstartsmøte med planmyndighetene – som i Sørum kommune er plan og regulering. Oppstartsmøte har som formål å etablere tidlig kontakt mellom forslagsstiller og kommunen i private plansaker og skal gi gjensidig orientering. Plan og regulering orienterer om overordnede planer og føringer, veileder om planarbeidet og informerer om planprosessen og krav til innhold mm. Ofte er andre kommunale avdelinger som berøres av planen til stedet, som for eksempel kommunalteknikk- og byggesaksavdelingen.

Et viktig formål med oppstartsmøte er å avklare om planarbeidet omfattes av forskrift om konsekvensutredning (KU).

Det skrives referat fra oppstartsmøte som skal godkjennes av begge parter. Det brukes en standard mal for oppstartsmøte.

Oppstartssak

Der det er motstrid mellom kommuneplan og planforslag eller er uavklarte planforhold, kan det være nødvendig med en oppstartssak. Oppstartssaken skrives av plan og regulering og er en beskrivelse av forslaget. Dette gjøres i tidlig stadium før det er kommet et komplett planforslag til kommunen. Saken blir behandlet vanligvis av plan- og næringsutvalget (PNU) og/eller klima- og miljøutvalget (KMU). Oppstartssaker kan behandles i andre politiske utvalg der det er nødvendig.

Det kreves gebyr for oppstartssaker, som du kan lese om lenger ned i saken. 

Varsel om oppstart

Når planarbeidet starter skal offentlige myndigheter og andre berørte parter varsles. Det gis da anledning å komme med innspill til planarbeidet. Adresseliste over grunneiere og naboer kan fås av kommunen ved etterspørsel.

Varselbrevet skal blant annet inneholde informasjon om reguleringsplanen, vurdering om planen krever eller ikke krever konsekvensutredning og muligheter berørte parter har til å påvirke planen.

Planarbeidet skal kunngjøres i minst én avis som er alminnelig lest på stedet og gjennom elektroniske medier. Sørum kommune varsler i Romerikes Blad og Indre Akershus avis i tillegg til egne nettsider. Alle kunngjøringer om oppstart skal inkludere kart over planområdet.

Det er ikke satt frist for uttalelse i plan- og bygningsloven, men det er vanlig å sette fire ukers som frist. 

Førstegangsbehandling

Når et komplett planforslag er mottatt behandles det politisk første gang i PNU og/eller KMU og /eller andre relevante utvalg. Forslagsstiller utarbeider et planforslag på bakgrunn av rammer og føringer fra kommunen og andre myndigheter, og innspill til planarbeidet som har kommet etter varslingen. Forslaget består minimum av et reguleringskart og reguleringsbestemmelser. Saken er oppsummert i et saksfremlegg til politisk behandling.

PNU gjør vanligvis vedtak i saken. Forslaget kan enten bli lagt på høring, bearbeidet eller avvist.Det kreves gebyr for førstegangsbehandlinger.

Det er vanlig at administrasjonen har kommet med innspill til planforslaget før saken kommer til førstegangsbehandling. 

Høring og offentlig ettersyn

Det gjøres som oftest vedtak i PNU om å legge ut planforslaget til offentlig ettersyn. Da får offentlige instanser og berørte parter mulighet til å uttale seg, som til varsel om oppstart. Enhver skal ha mulighet til å sette seg inn i planforslaget. Plansaker som legges ut til offentlig ettersyn annonseres i Romerikes Blad og Indre Akershus avis samt kommunens nettsider.

Frist for uttalelse er seks uker etter plan- og bygningsloven. 

Andregangsbehandling

Etter førstegangsbehandling overtar kommunen og administrasjonen planforslaget. Det er nå vanlig med et samarbeid mellom forslagsstiller og administrasjonen for å fullføre planforslaget, samt å hensynta innkomne merknader etter offentlig ettersyn.

Planforslaget behandles andre gang politisk i PNU og andre relevante politiske utvalg og til slutt i kommunestyret. Endelig vedtak blir gjort av kommunestyret. 

Vedtak

Når planen er godkjent er den straks bindende og arealbruken er gjort bindende for den enkelte grunneier.

Du kan lese mer om reguleringsplanprosessen på regjeringens nettsider.

Konsekvensutredning

Forslagsstiller har et selvstendig ansvar for å vurdere om planarbeidet faller inn under forskriften om konsekvensutredning, men det er kommunen som avgjør om planen omfattes av kravet. En slik avgjørelse fra kommunen er ikke et enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages.

Formålet med konsekvensutredning er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer.

Der det er behov for konsekvensutredning skal forslagsstiller også utarbeide planprogram. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, beskrivelse av området og hvilke problemstillinger som anses viktige for miljø og samfunn i planarbeidet. Det skal også redegjøre for hvilke forhold som skal belyses i konsekvensutredningen.

For planer som krever konsekvensutredning skal det kunngjøres et forslag til planprogram i tillegg til varsel om oppstart. Frist for å uttale seg til planprogram er seks uker. 

Saksbehandlingstid

Når et komplett planforslag er mottatt av plan og regulering forberedes det til førstegangsbehandling i PNU og andre relevante utvalg. Saksbehandlingstiden for dette er minimum 7 uker. Planforslaget må deretter ligge til offentlig ettersyn i minst 6 uker. Når fristen er ute, tar kommunen saken opp til behandling med de merknader som er kommet inn. Plan- og bygningsloven sier at forslaget bør være ferdigbehandlet for vedtak innen tolv uker. Fristen kan forlenges med ytterligere seks uker dersom det er nødvendig. Dette gjelder ofte i store og kompliserte saker.

Mange reguleringssaker kan være kontroversielle blant annet politisk, i forhold til overordnede myndigheter, naboer etc. Slike saker kan ta lenger tid. Saksbehandlingstid varierer etter hvor komplekst planforslaget er. 

Gebyrer for Sørum kommune

De viktigste gebyrene for behandling er reguleringsplaner er:

 Oppstartssak, avklaring av reguleringsforespørsler - Kr 20 000,-

  • Basisgebyr 0 - 2000 kvm - Kr 50 000,-
  • Basisgebyr 2001 - 5000 kvm - Kr 70 000,-
  • Basisgebyr 5001 - 10 000 kvm - Kr 100 000,-
  • Det er tillegg i basisgebyret for størrelser og tillegg for planer som åpner for bebyggelse utover småhusbebyggelse.
  • Tillegg for plan med planprogram og/eller konsekvensutredning - 80 % av basisgebyret

De viktigste gebyrene for behandling av mindre endring av reguleringsplaner er:

  • Mindre reguleringsendringer som krever høring Kr 25 000,-
  • Mindre reguleringsendringer som ikke krever høring Kr 20 000,-

For fullstendig oversikt over gebyrer i relasjon til reguleringssaker vises det til gebyrforskriften 2017.

Henvendelser

I Sørum kommune er det plan og regulering som er planmyndighet. Henvendelser kan sendes til postmottaket@sorum.kommune.no eller på tlf. 63 86 98 20.

Mer om Områdeplan

Om Plan og regulering

Faggruppen plan og regulering har ansvar for kommunens planstrategi, kommuneplanen, reguleringsplaner, delingssaker og temaplaner for samferdsel og trafikksikkerhet. Vi er organisert under tjenesteområdet for miljø og samfunnsutvikling og virksomheten plan, næring og byggesak (PNB).

Ansatte i faggruppen plan og regulering:
Anne G. Søbye, konstituert fagleder
Heidi Norun Nyland, planrådgiver
Marie Fidjeland, planrådgiver
Lisa Lyngmo, planrådgiver
Bodil Westby, planrådgiver

Besøksadresse:
Sørumsandveien 77, 1920 Sørumsand (Vektergården)

Postadresse:
Postboks 113, 1921 Sørumsand

Telefon:
63 86 98 20

E-post:
plan@sorum.kommune.no