15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare

Skogfond - hvem kan søke og hva dekkes

Hver skogeiendom har egen fondskonto, og skogfondsmidlene er knyttet til skogeiendommen.

Skogfond kan brukes til 

 • Skogkulturtiltak, som planting og ungskogpleie
 • Nybygging og ombygging av skogsveger, samt ombygging av velteplasser
 • Vedlikehold av skogsbilveger og velteplasser
 • Miljøtiltak, som pleie av kantsoner i skog   
 • Skogbruksplanlegging   
 • Bioenergianlegg og utstyr for varmeleveranse   
 • Forsikring av skog   
 • Kursavgift og kursmateriell for kurs knyttet til skogens drift   
 • Oppmerking av eiendomsgrenser

Det kan også dekke merverdiavgift knyttet til de aktuelle tiltakene.

Skal du søke refusjon fra skogfond må du:

 • oversende kopi av faktura og spesifiserer at utgiftene skal dekkes av skogfond. Skal refusjonen utbetales til tredjepart må dette spesifiseres.
 • oppgi referanse til tiltaket, for eksempel bestand i skogbruksplan, vegnavn eller inntegning på kart.
 • skriv ned kontonummeret utgiften skal refunderes til
 • signere!

Benytt gjerne skjema utarbeidet av Landbruksdirektoratet, som du finner på deres hjemmesider under skjema.

Tilskudd til kulturarbeid i egen skog: eget skjema.

Mer om Landbruk

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer

Om Landbrukskontoret

Landbrukskontorene i Sørum, Fet og Skedsmo kommune blir til ett

Det er vedtatt at Landbrukskontoret i Lillestrøm kommune skal lokaliseres på Sørumsand. Den nye enheten vil være på plass i 2. etg i Vektergården fra uke 49. Det vil være redusert tilgjengelighet denne uka grunnet flyttingen.

Fra 9. desember finner du oss i Sørumsandveien 77, 1920 Sørumsand. 
Vårt telefonnummer er 63 86 98 20.

Ansatte

Torunn Hoel              
Fagleder  
Tlf: 63 86 98 37

Ragnhild Aasgaard Lystad 
Rådgiver jordbruk                                                                                                                                                                                                         
Tlf: 63 86 98 38

Eli Tangen Eggum
Rådgiver skog
Tlf: 63 86 91 86

Kontakinformasjon