Illustrasjon av planområde for Smedstua og nytt næringsområde

Smedstua - offentlig ettersyn av reguleringsplan for nytt næringsområde

Frist for merknad er 30.1.18. Nytt næringsområde på Smedstua - Frogner i Sørum.

I Plan og næringsutvalgets møte 30.11.17 - saksnr. 89/17 ble det gjort vedtak om å legge forslag til nytt næringsområde på Smedstua, ut til offentlig ettersyn.

Kommunen oppfordrer lag og organisasjoner, grunneiere og andre berørte til å sette seg inn i saken og komme med innspill og kommentarer til planforslaget.

Grunneiere og berørte parter mottar forslaget via e-post, ordinær post eller digipost. Det vil også være oppslag i Vektergården.

Eventuelle merknader sendes inn via skjemaet "høringssvar ved offentlig høring" sak 15/09809, eller via ordinær post til: Plan, næring og byggesak, Postboks 113, 1921 Sørumsand.

Det tas sikte på at kommunestyret skal sluttbehandle planen i løpet av vår/sommer 2018.

Er det behov for ytterligere informasjon, kontakt saksbehandler Heidi Norun Nyland på e-post: heidi.nyland@sorum.kommune.no eller tlf.: 63 86 98 20.

Frist for merknad er 30.1.18.

Varselbrev
Saksfremlegg
Vedtak PNU

Høringssvar ved offentlig høring:
Skjema for innsending av merknader